รับตรง ประเภทเรียนดี KMUTT

โครงการ คัดเลือกตรง ประเภทเรียนดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กำหนดเปิดรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555
โดยเปิดรับสมัคร ผ่านเว็บไซต์  ตั้งแต่วันที่ 5กรกฎาคม – 21สิงหาคม 54  และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน /สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 24สิงหาคม 54  

 UploadImage

โครงการร่วมบริหารหลักสูตร  เปิดรับ 3สาขาวิชา คือ สาขาวิชามีเดียอาตส์ ,สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย ,สาขาวิชามีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์

โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
นักเรียนที่มี สิทธิสมัครคัดเลือกในคณะวิศวกรรมศาสตร์ จะต้องเป็นนักเรียนสายวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์  และ GPAX 4ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 โดยจะมีการสอบ ข้อเขียนในวิชา วิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และความถนัดทางวิศวกรรม  ซึ่งเป็นการจัดสอบเองของทางมหาวิทยาลัย โดยจัดสอบในวันที่  10 กันยายน 54

โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดีคณะวิทยาศาสตร์
นักเรียนที่มีสิทธิสมัครคัดเลือกในคณะวิทยาศาสตร์ จะต้องเป็นนักเรียนสายวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์  โดยพิจารณา การคัดเลือกเบื้องต้นจาก GPAX  4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75 โดยมีค่าน้ำหนัก 10%  GPA ของกลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์ 40%  คณิตศาสตร์ 30%และภาษาอังกฤษ 10%เมื่อประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ จะมีการสอบข้อเขียนในวันที่ 10กันยายน 54 สาขาที่เปิดรับของคณะวิทยาศาสตร์ สามารถดูเพิ่มเติมได้จากเอกสารประกอบข่าวนะค่ะ

น้องๆที่สนใจอยากเรียนต่อทั้ง วิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ คงต้องตัดสินใจเลือกให้ดีนะค่ะ เพราะทั้งสองคณะนี้ มีการสอบข้อเขียนในวันเดียวกันค่ะ

โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
น้องๆที่สมัครในคณะนี้ ต้องเรียนสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และมีเกณฑ์การพิจารณาเบื้องต้นจาก คะแนน GPAX  4 ภาคเรียน และ  GPA ของกลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์ ,คณิตศาสตร์  และภาษาอังกฤษ โดยกำหนดค่าน้ำหนักในแต่ละสาขาแตกต่างกัน ซึ่ง คณะจะทำการจัดสอบข้อเขียน /สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 8กันยายน 54 สาขาที่เปิดรับคือ

สาขาวิชาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมิเดีย  GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00และ GPA  วิทยาศาสตร์ ,คณิตศาสตร์  และภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 2.5

สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75และ GPA วิทยาศาสตร์ ,คณิตศาสตร์  และภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 2.5

สาขาวิชาวิศวกรรม เครื่องกล , สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ , สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ,สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา   GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75 และไม่กำหนด GPAของกลุ่มสาระ

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า , สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ,สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00 และไม่กำหนด GPAของกลุ่มสาระ

โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ต้องเป็นนักเรียน สายวิทย์-คณิต ที่มีคะแนน GPAX 3.00 ซึ่งหากสมัครสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  จะต้องมี GPA ในกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 3.00 กลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษ 2.75

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศGPA ของกลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์ ,คณิตศาสตร์  และภาษาอังกฤษต้องไม่ต่ำกว่า 3.00
ซึ่งสอบข้อเขียนที่คณะทำการจัดสอบเองในวิชาคณิตศาสตร์ , ภาษาอังกฤษ วันที่ 7-8 กันยายน 54
 
น้องๆสามารถติดตาม รายละเอียดเพิ่มเติมของแต่ละคณะ ได้จากเอกสารประกอบข่าวนะค่ะ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.kmutt.ac.th/admission/
ส่วนคัดเลือกนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
(0)2 470 8147 - 51, (0)2 470 8352