โครงการรับตรง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

UploadImage

โครงการรับตรง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ 1 สิงหาคม -5 กันยายน 2554
โดยมีทั้งหมด 3 โครงการต่อไปนี้

1. โควตารับตรงทั่วประเทศ  หมายถึง การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีมีความประพฤติดี มีบุคลิกภาพและคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประเภทโควตารับตรงทั่วประเทศ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
          ส่วนที่ 1การคิดค่าน้ำหนักผลการเรียน 4ภาคเรียน และค่าน้ำหนักคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT จำนวน 3องค์ประกอบ คิดเป็น 100%ประกอบด้วย
                     องค์ประกอบที่ 1  ค่าน้ำหนักผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตามที่สาขาวิชากำหนด คิดเป็น 10 %
                     องค์ประกอบที่ 2  ค่าน้ำหนักผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามที่สาขาวิชากำหนด คิดเป็น 20 %
                     องค์ประกอบที่ 3  ค่าน้ำหนักคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT จากการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2555(สอบเดือนตุลาคม 2554) ตามที่สาขาวิชากำหนด คิดเป็น 70 %
          ยกเว้น คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ สาขาวิชา สพ.บ. สัตวแพทยศาสตร์ ใช้เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประเภทโควตารับตรงทั่วประเทศ ดังนี้
                     องค์ประกอบที่ 1  ค่าน้ำหนักผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตามที่สาขาวิชากำหนด คิดเป็น 20 %
                     องค์ประกอบที่ 2  ค่าน้ำหนักผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามที่สาขาวิชากำหนด คิดเป็น 30 %
                     องค์ประกอบที่ 3  ค่าน้ำหนักคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT จากการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2555 (สอบเดือนตุลาคม 2554) ตามที่สาขาวิชากำหนด คิดเป็น 50 %
             
          ส่วนที่ 2  การสอบสัมภาษณ์ ระบบรับตรง ประเภทโควตารับตรงทั่วประเทศ ในวันที่ 6 ธันวาคม 2554 การพิจารณาอยู่ในดุลยพินิจของคณะ /วิทยาลัย /สาขาวิชา

รายละเอียดและเงื่อนไขของแต่ละคณะ สามารถดูรายละเอียดได้ที่  http://www.acad.msu.ac.th/quota55/main_faculty.phpนะค่ะ

2. โควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา     หมายถึง การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาที่มีความสามารถดีเด่นทางด้านกีฬา
                1.ต้องเป็นนักเรียน นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6หรือ เทียบเท่า ในสถานศึกษาทั่วประเทศ และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00หรือ
                2. ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า จากสถานศึกษาทั่วประเทศ มาแล้วไม่เกิน 2 ปี และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 2.00
                3.ต้องมีความสามารถทางด้านกีฬาซึ่งจะต้องเป็นชนิดที่บรรจุให้มีการแข่งขันในกีฬามหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทย

3. โควตาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม หมายถึง การคัดเลือกนักเรียน / นักศึกษา ที่มีความสามารถดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม
                1. ต้องเป็นนักเรียน นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า ในสถานศึกษาทั่วประเทศและมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00 หรือ
                2. ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า จากสถานศึกษาทั่วประเทศ มาแล้วไม่เกิน 2 ปี และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00
                3. ต้องมีประวัติการเป็นผู้มีผลงานดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม ประเภทต่าง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อาคารบรมราชกุมารี ชั้น 2 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-4375-4377 อัตโนมัติ : 0-4375-4333 ต่อ 1322, 1329, 1354
หมายเลขโทรสาร  : 0-4375-4377 เว็บไซต์ : http://www.acad.msu.ac.th