สอบชิงทุนเพื่อการวิจัยและการสอน Fulbright

 UploadImage
สอบชิงทุนเพื่อการวิจัยและการสอน Fulbright Thai Visiting Scholar Program และทุน Fulbright- Junior Research Scholarship Program ประจำปี 2555

ด้วยมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) กำลังเปิดรับสมัครแข่งขันทุนเพื่อทำการวิจัยและการสอนระยะสั้นจำนวน 2 ประเภท ดังต่อไปนี้

ประเภทที่ 1: ทุน Fulbright Thai Visiting Scholar Program (TVS) จำนวน 3 ทุน (สำหรับ อาจารย์ระดับมหาวิทยาลัย 2 ทุนและผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ทางวิชาการและในการทำการวิจัยชั้นสูง 1 ทุน) เพื่อทำการวิจัย บรรยายทางวิชาการเป็นระยะเวลา 3-6 เดือน ในสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา

คุณสมบัติของผู้สมัคร: ผู้สมัครต้องมีเป็นอาจารย์ ระดับมหาวิทยาลัยหรือนักวิจัย สัญชาติไทย จบการศึกษาระดับปริญญาเอก มีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี มีประสบการณ์อย่างน้อย 10 ปีขึ้นไปในระดับมหาวิทยาลัยหรือเทียบเท่า (ไม่รวมระยะเวลาศึกษาต่อ) และสามารถสอนหรือวิจัย หรือทำกิจกรรมทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างๆ ณ ประเทศสหรัฐฯ ตามระยะเวลาที่กำหนดโดยได้รับจดหมายตอบรับจากมหาวิทยาลัยที่สหรัฐฯแล้ว

ประเภทที่ 2: ทุน Fulbright- Junior Research Scholarship Program (JRS) จำนวน 7 ทุน (สำหรับนักวิจัยภายใต้โครงการฟุลไบรท์จำนวน 2 ทุนและสำหรับนักเรียนทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษกภายใต้โครงการฟุลไบรท์ – สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยจำนวน 5 ทุน) เพื่อไปทำวิจัยสำหรับวิทยานิพนธ์เป็นระยะเวลา 6 เดือนในสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา

คุณสมบัติของผู้สมัคร: ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย เป็นอาจารย์หรือบุคคลทั่วไปที่กำลังศึกษาระดับปริญญาเอกชั้นปีที่สองขึ้นไป ในมหาวิทยาลัยภายในประเทศ (เฉพาะผู้สมัครภายใต้โครงการฟุลไบรท์เท่านั้น สำหรับนักเรียนทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษกต้องกำลังศึกษาในชั้นปีที่สองขึ้น ไป)  มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี และมีผลคะแนน TOEFL อย่างน้อย 525 (PBT) หรือ 195 (CBT) หรือ 71 (IBT) ผลคะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5 สามารถนำมายื่นสำหรับการคัดกรองเบื้องต้นเท่านั้น และได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานต้นสังกัดหากได้รับการพิจารณาคัดเลือกและ ได้รับจดหมายตอบรับจากมหาวิทยาลัยที่สหรัฐฯแล้ว

สำหรับทุนทั้ง 2 ประเภท

สาขาที่รับสมัคร: หัวข้อวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การเมือง เศรษฐกิจ การค้า กฎหมาย วัฒนธรรมหรือการศึกษา ส่วนการบรรยายนั้น หัวข้อควรเกี่ยวกับสังคมไทยในแง่มุมต่างๆ เช่น ศิลปะสมัยใหม่ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา หรือบทบาทของประเทศไทยในภูมิภาคแถบนี้ ทั้งนี้ ทุกหัวข้อที่เสนอควรจะเป็นการเน้นความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสหรัฐฯ ด้วย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารประกอบข่าวนะค่ะส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 16 กันยายน 2554
เว็บไซต์ www.fulbrightthai.org