สอบชิงทุนสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ม.ธรรมศาสตร์

UploadImage

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร รับสมัครนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศเข้าศึกษาต่อในสถาบันเทคโนโลยีนานา ชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา
2555 รับสมัคร 1 สิงหาคม - 16 กันยายน 2554 


          สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดสอน หลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมอิเลคทรอนิกส์และการสื่อสาร วิศวกรรมอุตสาหการ ด้านเทคโนโลยี สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการจัดการ สาขาวิชา การจัดการวิศวกรรม เทคโนโลยีการจัดการ เพื่อกระจายโอกาสให้เยาวชนทั่วประเทศมีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา มากขึ้น สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษา กองทุนสิรินธรเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2555 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
1.2 ผู้สมัครจะต้องมีผลการศึกษาคิดเป็นคะแนนเฉลี่ยสะสมชั้น ม.4 – 5 รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.25
หรือ
คะแนนเฉลี่ยสะสมชั้น ม.4 - 5 รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00 รวมทั้งได้คะแนนเฉลี่ยในกลุ่มวิชา
คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า3.00 และวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00

2. การรับสมัคร
2.1 ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองที่สถาบันฯ
2.2 หรือสมัครผ่านเว็บไซต์ http://reg.siit.tu.ac.th และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

ที่ ฝ่ายรับเข้าศึกษา สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต99 หมู่ 18 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี

2.3 ผู้สมัครประเภทนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ ไม่ต้องชำระค่าสมัครสอบ400 บาท

3. หลักฐานการสมัคร
3.1 รูปถ่ายหน้าตรง สวมเครื่องแบบนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป สำหรับติดบัตรประจำตัวสอบ
3.2 สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด
3.3 สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนชั้น ม. 4 - 5 คำนวณผลการเรียนกลุ่มวิชาและผลการเรียนรวมเฉลี่ย 4 ภาคการศึกษา


4. การคัดเลือก
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร จะพิจารณารับเข้าศึกษาและมอบทุนการศึกษาแก่ผู้ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสถาบันฯ

5. เงื่อนไขการเป็นนักศึกษา
5.1 ผู้ผ่านการคัดเลือก ต้องแสดงหลักฐานการจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ตามวันที่สถาบันกำหนด
5.2 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องรายงานตัวด้วยตนเอง และชำระค่าบำรุงการศึกษาที่สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ระหว่างวันที่15 - 25 พฤศจิกายน 2554 หากพ้นกำหนดนี้แล้วถือว่าสละสิทธิ
5.3 ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ยืนยันสิทธิเข้าศึกษากับที่สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรแล้ว สถาบันจะส่งชื่อให้
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติระงับสิทธิในการสมัครผ่านระบบAdmissions กลาง

6. กำหนดการ
1 สิงหาคม - 16 กันยายน 2554 รับสมัคร
23 กันยายน 2554 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกที่ www.siit.tu.ac.th 
4 ตุลาคม 2554 สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ศูนย์สอบภาคเหนือ ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
4 ตุลาคม 2554 สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ศูนย์สอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
4 ตุลาคม 2554 สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ศูนย์สอบภาคใต้ ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
4 ตุลาคม 2554 สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ศูนย์สอบภาคใต้ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
4 ตุลาคม 2554 สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ศูนย์สอบภาคใต้ ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

กำหนดการสอบของศูนย์สอบต่างจังหวัด
เวลา08.00 - 09.30 น. สอบวิชาคณิตศาสตร์
เวลา09.30 - 11.00 น. สอบวิชาฟิสิกส์ หรือวิทยาศาสตร์ทั่วไป
เวลา11.00 - 12.30 น. วัดผลความรู้ภาษาอังกฤษ
เวลา13.30 - 16.00 น. สัมภาษณ์   

18 ตุลาคม 2554 สอบข้อเขียน เฉพาะศูนย์สอบกรุงเทพฯ ณ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เวลา09.00 - 10.30 น. สอบวิชาคณิตศาสตร์
เวลา10.30 - 12.00 น. สอบวิชาฟิสิกส์ หรือวิทยาศาสตร์ทั่วไป
เวลา13.00 - 14.30 น. วัดผลความรู้ภาษาอังกฤษ

25 ตุลาคม 2554 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์เฉพาะศูนย์สอบกรุงเทพฯที่ www.siit.tu.ac.th

28 ตุลาคม 2554 สอบสัมภาษณ์เฉพาะศูนย์สอบกรุงเทพฯ ณ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ม.ธรรมศาสตร์
เวลา08.30 - 09.00 น. แนะนำสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
เวลา09.00 - 12.00 น. สอบสัมภาษณ์

2 พฤศจิกายน 2554 ประกาศผลการรับเข้าศึกษาและผู้ได้รับทุนพร้อมกันทุกศูนย์สอบ

15 – 25 พฤศจิกายน 2554 รายงานตัวเพื่อเข้าศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/2555

7. ทุนการศึกษา
ทุนการศึกษาต่อเนื่องตลอดหลักสูตร4 ปี ซึ่งแบ่งเป็น 3 ประเภทคือ
1. ทุนเต็มจำนวนนักศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาทั้งหมด ในแต่ละภาคการศึกษา
2. ทุนครึ่งจำนวน นักศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา และค่าหน่วยกิตบางส่วน รวมเป็นเงินประมาณ 37,500 บาท ต่อภาคการศึกษา
3. ทุน 25% นักศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา และค่าหน่วยกิตบางส่วน รวมเป็นเงินประมาณ 18,750 บาท ต่อภาคการศึกษา

นักศึกษาที่ยังไม่ได้รับทุนในปีที่1 หากมีผลการเรียนดีและ/หรือขาดแคลนทุนทรัพย์ สามารถสมัครขอทุนการศึกษาได้ หลังจากศึกษาที่
สถาบันฯมาแล้วอย่างน้อย1 ปีการศึกษา

8. ค่าธรรมเนียม
ค่าบำรุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ27,005 บาท
ค่าหน่วยกิต- วิชาบรรยาย หน่วยกิตละ 2,500 บาท
- วิชาปฏิบัติการ หน่วยกิตละ 3,500 บาท
ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย5,000 บาท (คืนให้เมื่อสำเร็จการศึกษาหรือลาออก)
ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา400 บาท (ชำระครั้งเดียว)
 

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตู้ ปณ. 22 ปทฝ. ธรรมศาสตร์รังสิต ปทุมธานี 12121
โทรศัพท์ +66 (0) 2986-9110 (สายตรง), +66 (0) 2986-9011~3 ต่อ 1401, 1441, 1520 โทรสาร +66 (0) 2986-9106
เว็บไซต์ : http://www.siit.tu.ac.th/home_en.php