กำหนดการ รับตรงแพทย์ กสพท.

UploadImage

ประกาศแล้ว สำหรับ กสพท. และตอบรับการเข้าร่วมในระบบรับตรงกลาง และระบบเคลียร์ริ่งเฮาส์ กับ ทปอ.

กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)  ได้ประกาศกำหนดการและรายละเอียดการรับสมัคร โครงการรับตรง ในกลุ่มคณะแพทยศาสตร์ และทันตแพทย์ โดยสถาบันเข้าร่วมในระบบรับตรงนี้ในคณะแพทยศาสตร์ 12 สถาบัน  และคณะทันตแพทยศาสตร์ 5 สถาบัน ได้แก่

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 20คน
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 200คน
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50คน  
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 72คน
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 30คน
คณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล 156คน
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล 250คน
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 40คน
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 165คน
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 30คน
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 70คน 
คณะแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า **เพศชาย 60คน
คณะทันตแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า **เพศหญิง 40คน 
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 80คน
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 70
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 30คน
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 20คน
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 25คน
รวมทั้งสิ้น 1,408คน โดยประมาณ **ข้อมูล ณ วันที่ 13ก.ค.54จำนวนที่รับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้


กำหนดการในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2555  ผ่านระบบรับตรง ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) 
1-31ส.ค. 2554                                    รับสมัครทางอินเตอร์เนต 
1ส.ค. - 5ก.ย. 2554                             ชำระเงินค่าสมัคร ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์
1ส.ค. - 5ก.ย. 2554                             ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
7 - 15ก.ย. 2554                                   ผู้สมัครตรวจสอบสถานภาพการสมัคร ทางเว็บไซต์
ประมาณ 1ต.ค.-5พ.ย.2554                    ปรินต์แบบฟอร์ม กสพท.11เพื่อใช้เป็นบัตรเข้าห้องสอบ
*วันเสาร์ที่ 5พ.ย. 2554                        สอบวิชาเฉพาะ**
ประมาณเดือน ธ.ค. 2554                     ประกาศคะแนนวิชาเฉพาะ
*ประมาณเดือน ม.ค. 2555                    สอบวิชาการ 7วิชา**   จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ผู้สมัครทุกคนต้องสมัคร สอบ และเข้าสอบตามประกาศของ สทศ.
19 กพ. 2555                                         ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
7มี.ค. 2555                                           ส่งรายชื่อไปที่ ทปอ. (Clearing House)

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาของ กสพท. ประกอบด้วย
1. คะแนนการสอบวิชาเฉพาะ ที่ กสพท.จัดสอบเอง  หรือ ความถนัดทางการแพทย์ คิด30 %
2. คะแนนการสอบ ONET คะแนนรวมทุกวิชาต้องมากกว่าหรือเท่ากับ60%  ของคะแนนทั้งหมด
3. คะแนนจากการสอบ 7 วิชาหลักที่ สทศ.จัดสอบ  คิด 70 % โดยคะแนนขั้นต่ำแต่ละวิชา ต้องไม่ต่ำกว่า30 %


ซึ่งค่าน้ำหนักของแต่ละวิชาหลัก  7 วิชามีความแตกต่างกัน


การรับสมัครปีนี้จะมีการปรับปรุงเรื่องการจัดส่งเอกสารหลังจากที่มีปัญหา ฟ้องร้องเรื่องขาดรูป 1 ใบทำให้เกือบถูกตัดสิทธิสอบในปีที่ผ่านมา ดังนั้นในปีนี้ กสพท. ได้ปรับวิธีการสมัครโดยให้ผู้สมัครแนบไฟล์รูปถ่าย เอกสารการสมัครต่าง ๆ ทางเว็บไซต์  โดยสแกนรูปถ่ายของผู้สมัคร หน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือแว่นดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และเหมือนตัวจริง เป็นไฟล์นามสกุล .jpg ความกว้างตั้งแต่ 100-200 พิกเซล ความยาวตั้งแต่ 120-250 พิกเซล ขนาดตั้งแต่ 150-200 Kb

นอกจากนี้ต้องสแกนสำเนาเอกสารต่าง ๆ คือ บัตรประชาชน เอกสารคุณวุฒิการศึกษาพร้อมลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องรวมถึงเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องส่งมาด้วย ซึ่งซองเอกสารจะไม่เปิดออกจนกว่าถึงขั้นตอนการสัมภาษณ์ เพื่อป้องกันกรณีการเปิดซองและเอกสารสูญหาย และยึดตามการรับรองเอกสารของผู้สมัครที่ระบุไว้ และขอย้ำผู้สมัครทุกคนต้องสมัครด้วยตนเองด้วยความระมัดระวัง เพราะถือเป็นความรับผิดชอบ และเป็นหนึ่งในคุณสมบัติของหมอในอนาคต

น้องๆที่อยากเป็นหมอ ควรติดตามกำหนดการต่างๆอย่างต่อเนื่องนะค่ะ  ที่สำคัญ นอกจากสมัครสอบวิชาเฉพาะของ กสพท. ในวันที่ 1-31 สิงหาคมนี้แล้ว อย่าลืมสมัครสอบในระบบรับตรงกลาง ในวันที่ 1-30 ตุลาคม ด้วยนะ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
http://www9.si.mahidol.ac.th/