รับตรง โครงการกลุ่มนักศึกษาช้างเผือก คณะแพทย์ฯ มอ.

UploadImage

โครงการ "กลุ่มนักศึกษาช้างเผือก" คณะแพทย์ฯ มอ.

         ข่าวดีสำหรับน้องที่เรียนดี และอยากเรียนคณะแพทย์ ฟังทางนี้ค่ะ เพราะมีประกาศจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องโครงการคัดเลือกนักเรียนเรียนดีเข้าศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ภายใต้โครงการ “กลุ่มนักศึกษาช้างเผือก” ประจำปีการศึกษา 2555

         โดยที่ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา จะได้รับค่ายกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา 6 ปี เป็นจำนวนเงิน 276,000 บาท ยกเว้นค่าหอพัก 6 ปี เป็นจำนวนเงิน 24,000 บาท รวมถึงได้รับบริการการเช่าคอมพิวเตอร์พกพาฟรี และหามีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย คณะแพทย์จะพิจารณาทุนให้เป็นกรณีพิเศษ ผู้สนใจลองดูรายละเอียดกันค่ะ

คุณสมบัติของผู้สมัคร
         นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นม.6 ในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 มีผลการเรียนอยู่ในอันดับ 1- 10 ของโรงเรียนโดยดูจาก คะแนนเฉลี่ยใน 4 ภาคการศึกษา (ม.4และ 5) เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.75 ดังนี้
- สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
- สารการเรียนรู้คณิตศาสตร์
- สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(เฉพาะภาอังกฤษ)

จำนวนรับไม่เกิน 2 คน ของทุกโรงเรียน
1. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
2. โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
3. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
4. โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
5. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
6. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
7. โรงเรียนบูรณะรำลึก
8. โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์
9. โรงเรียนมหาวชิราวุธ สงขลา

การสมัคร
         นักเรียนที่คุณสมบัติครบตามที่กำหนด ยื่นใบสมัครแสดงความจำนงเข้าศึกษาผ่านโรงเรียนที่ตนเองศึกษาอยู่ และโรงเรียนต้องแจ้งรายชื่อนักเรียนที่สมัคร
พร้อมส่งหลักฐานภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2554
ส่งถึง       หน่วยกิจการนักศึกษาชั้น 7
                อาคารแพทยศาสตร์ศึกษา “ราชนครินทร์”
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ถนนกาญจนวนิช ตำบลคลองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
1. ใบสมัครตามแบบฟอร์มของคณะแพทยศาสตร์ ดาวน์โหลดที่ www.medaf.psu.ac.th
2. สำเนาระเบียนผลการศึกษา (ปพ.1) ของม.4 และ ม.5 (รวม4 ภาคการศึกษา) พร้อมรับรองสำเนาโดยผู้บริหารสถานศึกษา
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือ สำเนาบัตรนักเรียน พร้อมรับรองสำเนา
4. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร พร้อมรับรองสำเนา
5. ใบรับรองความประพฤติจากสถานศึกษา
6. เอกสารอื่นๆ ที่แสดงถึงความสามารถทางด้านวิชาการ

การคัดเลือก โดยการสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์วันที่ 21 กรกฎาคม 2554

   
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,  
15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 0-7445-5000,  โทรสาร : 0-7421-2900, 0-7421-2903
เว็บไซต์ : http://www.entrance.psu.ac.th/index.php