อยากรู้ อยากเรียน : คณะจิตวิทยา

คณะจิตวิทยา  ใช้เวลาเรียน  4  ปี  เรียนจบได้ปริญญา  วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยา  เรียนจบไปเป็น  นักจิตวิทยา  (อย่าไปสับสนกับจิตแพทย์นะครับ)  มีเปิดสอนหลายที่ครับ

คณะจิตวิทยา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะสังคมศาสตร์  สาขาวิชาจิตวิทยา  ม.เกษตร
คณะศิลปศาสตร์  สาขาวิชาจิตวิทยา  ม.ธรรมศาสตร์
ยังมีอีกหลายที่นะครับ

จิตวิทยา
        Ψ  Psychology" ซึ่งมีรากศัพท์มาจากภาษากรีก 2 คำ คือ
"Psyche" หมายถึง "วิญญานหรือจิต"
"Logos" หมายถึง ศาสตร์หรือการศึกษา
        โดยจิตวิทยาเป็นวิชาที่ก่อกำเนิดมาโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษามนุษย์ในด้าน ต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในตัวมนุษย์ด้วยกันเอง
        Ψ  จิตวิทยา เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และกระบวนการทางจิต
        การศึกษาพฤติกรรมของคนเรามีทั้งที่สังเกตง่ายๆ และพฤติกรรมที่ซับซ้อนได้รับอิทธิพลจากหลายปัจจัย เพื่อค้นหาสาเหตุและทำความเข้าใจลักษณะธรรมชาติของพฤติกรรมมนุษย์ คำถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ในบริบทต่างๆ เช่น เหตุใดวัยรุ่นจึงมีอารมณ์รุนแรง หรือเหตุใดพนักงานจึงไม่ค่อยมีแรงจูงใจในการทำงาน หรือ ทำไมคนแต่ละคนจึงมีความอดทนต่อปัญหาได้แตกต่างกัน
เหล่านี้เป็นหน้าที่ของนักจิตวิทยา ในการศึกษา พฤติกรรมและจิตของมนุษย์
(ที่มา: http://www.psy.chula.ac.th/psy/files/BachelorofSciencePrograminPsychology.pdf

คนที่จะเรียนจิตวิทยาต้องมีคุณสมบัติอย่างไร

        Ψ  อย่างแรกเลยนะพี่ว่าต้องอยากเรียนค่ะ ที่จริงไม่ว่าจะเรียนอะไรถ้าเราอยากเรียนเอง ไม่ได้โดยใครบังคับว่ามันก็น่าจะมีความสุขนะ ได้ทำในสิ่งที่ชอบ อะไรประมาณนี้
        แล้วก็น่าจะเป็นคนที่ ชอบอยู่กับคน ชอบสังเกตซักหน่อย เพราะจิตวิทยาเป็นการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์
        วิชาที่อาจจะต้องเน้นหน่อยก็ภาษาอังกฤษค่ะ เพราะว่าตำราเรียนส่วนมากจะเป็นภาษาอังกฤษค่ะ ส่วนเลขก็มีใช้บ้าง (มีเรียนสถิติ) แต่ไม่ได้คำนวณเองนะใช้โปรแกรมคำนวณ

จิตวิทยามีที่ไหนบ้างงง

คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะศิลปศาสตร์ สาขาจิตวิทยา ม.ธรรมศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ สาขาจิตวิทยา ม.เกษตรศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาจิตวิทยา ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการแนะแนว ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาจิตวิทยา ม.ศิลปากร
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาจิตวิทยา ม.เชียงใหม่
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาจิตวิทยา ม.บูรพา
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาจิตวิทยา ม.มหาสารคาม
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาจิตวิทยา ม.รามคำแหง
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาจิตวิทยา ม.ทักษิณ
คณะสังคมศาสตร์ สาขาจิตวิทยา ม.พายัพ
คณะสังคมศาสตร์ สาขาจิตวิทยา ม.นเรศวร
คณะศึกษาศาสตร์ ปัตตานี จิตวิทยาการปรึกษา สงขลานครินทร์
คณะครุศาสตร์ สาขาจิตวิทยา ราชภัฏธนบุรี
คณะครุศาสตร์ สาขาจิตวิทยา วไลยอลงกรณ์
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ สาขาจิตวิทยา


สาขาต่างๆของจิตวิทยา

จิตวิทยาคลินิก
        Ψ  จิตวิทยาคลินิกจะมีจุดที่เน้นอยู่ 2 ส่วน คือ การทำแบบทดสอบทางจิตวิทยา
(ระดับ A คือนักจิตวิทยาสาขาอื่นไม่สามารถทำได้เช่น rorchach WAIS เป็นต้น) และทำจิตบำบัด
การ เรียนจะเกี่ยวกับอาการผิดปกติทางจิต ทั้งเรื่องโรค พยาธิสภาพ การใช้เครื่องมือหรือแบบวัดทางจิต เพื่อใช้ในการตรวจเป็นข้อมูลประกอบในการวินิจฉัยโรคทางจิต การทำจิตบำบัด
        งาน - ตรงตามสายงานคือเป็นนักจิตวิทยาคลินิกในโรงพยาบาล เพื่อทำการประเมินและบำบัดทางจิตแก่ผู้ป่วยทางจิตเวช เป็นนักจิตวิทยาตามสถานพินิจหรือศาล เพื่อทำการประเมินสภาพจิตของผู้ต้องหา รวมทั้งทำกิจกรรมหรือบำบัดทางจิตแก่ผู้ต้องขัง ตอนนี้ทางจิตวิทยาคลินิกมีการสอบใบประกอบโรคศิลปแล้ว ซึ่งทำให้คาดว่าน่าจะสามารถเปิดคลินิกบำบัดได้เช่นเดียวกับในต่างประเทศ และจะทำให้สามารถรับงานอิสระได้มากขึ้น

จิตวิทยาอุตสาหกรรมฯ
        Ψ  จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (Industrial and Organizational Psychology) เป็นศาสตร์ที่ศึกษาจิตวิทยา เพื่อนำมาประยุกต์กับการทำงานและนำมาซึ่งความเป็นอยู่ที่ดีของบุคลากร ทุกระดับในบริบทของการทำงาน ยังผลให้องค์การสามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของประเทศไทยที่จำเป็นต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเพิ่มคุณภาพประสิทธิภาพ และผลิตภาพ(ที่มา:http://www.psy.chula.ac.th/psy/files/ProgramIO.pdf)
        Ψ  เรียนตั้งแต่คัดเลือกคนเข้าทำงานให้เหมาะสม จะมีคำที่เป็นคติของจิตอุตฯว่า put the right man on the right job อีกส่วนก็คือการฝึกอบรมพนักงาน คือเรียนเกี่ยวกับการพยายามให้งานที่จะออกมานั้นมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยคำนึงถึง ทรัพยากรมนุษย์ ด้วยอะค่ะ
งานที่ตรงสาขาที่สุดก็เลยเป็นตำแหน่งฝ่ายบุคคล หรือเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมตามบริษัทหรือโรงงานต่างๆ

จิตพัฒนาการ 
        Ψ  จิตพัฒนาการจะเน้นที่การส่งเสริมพัฒนาการของบุคคลในทุกช่วงวัยให้เป็นไปตาม พัฒนาการของและช่วงวัย ซึ่งมักจะมุ่งเน้นไปที่กลุ่มเด็กและวัยรุ่น เรียนพัฒนาการทุกช่วงวัย ทั้งทางร่างกาย จิตใจ ความต้องการทางสังคม การใช้ชีวิต ตั้งแต่อยู่ในท้องแม่, อุแว้ๆ ออกมา เป็นทารก เป็นเด็ก เป็นวัยรุ่น, ผู้ใหญ่จนกระทั่งแก่ตาย
        Ψ  จิตวิทยาพัฒนาการเป็นเสมือนสาขาใหญ่ของจิตวิทยาที่เรียนเกี่ยวกับพัฒนาการ ของมนุษย์ในทุกช่วงวัย ซึ่งสามารถศึกษาต่อเฉพาะช่วงวัยได้อีกเช่น จิตวิทยาเด็ก จิตวิทยาวัยรุ่น เป็นต้น สาขานี้เกิดจากแนวความคิดที่จะอธิบายพฤติกรรม จิตใจ รวมทั้งความสามารถต่างๆของมนุษย์ในแต่ละช่วงวัย และเพื่อที่หาหาแนวทางที่จะทำให้มนุษย์มีพัฒนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย ของตนเอง

จิตวิทยาสังคม
        Ψ  จิตวิทยาสังคม เป็นวิชาที่ศึกษาพฤติกรรมทางสังคมของมนุษย์ โดยศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกัน เพื่อทำความเข้าใจอิทธิพลของสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่มีผลต่อพฤติกรรมของมนุษย์(ที่มา: http://www.sau.ac.th/main/Subject/pc102/lesson1.pdf )

จิตชุมชน
        Ψ  จิตวิทยาชุมชนนั้นแยกออกมาจากจิตวิทยาคลินิกอีกทีแต่จะเป็นการทำงานในทาง ป้องกันมากกว่ารักษา จิตวิทยาชุมชนจะมีลักษณะที่พิเศษอีกอย่างหนึ่งคือจะเป็นเหมือนจุดกึ่งกลาง ระหว่างจิตวิทยาคลินิก จิตวิทยาอุตสาหกรรม และจิตวิทยาสังคม งานที่ส่วนใหญ่มักเข้าไปทำคือการฝึกอบรม

จิตวิทยาการปรึกษา
        Ψ  จิตวิทยาการปรึกษา (Counseling Psychology) เป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับ การปรึกษาเชิงจิตวิทยา (Counseling) ซึ่งเป็นกระบวนการที่มุ่งให้ผู้มีปัญหาได้ทำความเข้าใจกับปัญหาของตน และมองเห็นแนวทางในการแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเอง โดยนักจิตวิทยาการปรึกษา (Counselor) มีหน้าที่เป็นผู้เอื้อให้ผู้มีปัญหาได้เข้าใจปัญหาของตนอย่างชัดเจนที่สุด นักจิตวิทยาการปรึกษาจะไม่เข้าไปบงการ แนะนำ หรือ แทรกแซง ผู้รับบริการ แต่ละช่วยให้เค้าสามารถจัดการปัญหาได้ด้วยตัวเอง
        ผู้เข้ารับบริการการปรึกษาเชิงจิตวิทยาจะได้รับประโยชน์ ในแง่ของการเกิดความเข้าใจในตนเอง และสามารถวางแนวทางการดำเนินชีวิตตนเองได้อย่างเหมาะสม สามารถเผชิญสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตได้อย่างมั่นคง และสามารถจัดการปัญหาของตนได้อย่างสอดคล้องและเหมาะสมกับความเป็นจริง และยังช่วยให้ค้นพบศักยภาพได้อย่างเต็มที่ ในการพัฒนาตนเองไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ ขยายทัศนะการสองโลก และชีวิตก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตนเองในทางที่ดี
ระ (ที่มา: http://www.psy.chula.ac.th/psy/files/intro_counseling.pdf )

จิตวิทยาการแนะแนว
        Ψ  ก็เรียนไปทางเป็นอาจารย์แนะแนวในโรงเรียนอะค่ะ เรื่องที่เรียนเช่น หลักการแนะแนวในโรงเรียนเพื่อพัฒนานักเรียน /ความเข้าใจเกี่ยวกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เพื่อให้สามารถจำแนก ช่วยเหลือและพัฒนานักเรียนได้อย่างเหมาะสม/วิธีการและเทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ในงานแนะแนว

ยังมีอีกมากมายเกี่ยวกับ "จิตวิทยา" 

ขอขอบคุณ  ข้อมูลจาก internet