โครงการรับตรง คณะแพทย์ มธ.


 UploadImage

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศการรับสมัครนักเรียนศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์ โดยมีการสอบข้อเขียน และมหาวิทยาลัย เป็นผู้ดำเนินการในการจัดสอบเอง

โครงการการรับเข้าศึกษา และจำนวนรับเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

โครงการปกติ (รับตรงผ่านกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย) จำนวน 30คน

โครงการเร่งรัดการผลิตแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์ จำนวน 42คน
(รับตรงผ่านกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย)

โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท และโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน จำนวน 30คน
(ศูนย์แพทยศาสตร์ฯ รพ.สระบุรี)

โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท และโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน จำนวน 30คน
(ศูนย์แพทยศาสตร์ฯ รพ.สุราษฎร์ธานี)

โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท และโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน จำนวน 15คน
(ศูนย์แพทยศาสตร์ฯ รพ.ชุมพรเขตอุดมศักดิ์)

โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท และโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน จำนวน 30คน
(ศูนย์แพทยศาสตร์ฯ รพ.เมืองฉะเชิงเทรา)

กำหนดการรับสมัคร
รับสมัครผ่านระบบอินเตอร์เนท  วันที่ 15-30 ส.ค. 2554
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้าสอบข้อเขียน 14 ก.ย. 2554
สอบขอเขียน  วิชาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ วันที่ 1 - 2 ต.ค. 2554
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ สอบสัมภาษณ์ วันที่ 26  ต.ค. 2554


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายรับเข้าศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล
โทร. 0 - 2564-4440-79  ตอ 1603 - 1606
E-mail : reg@tu.ac.th
http://www.reg3.tu.ac.th/registrar/home.asp?pageid=64