ค่ายThe Scientist ค้นฟ้า คว้านักวิทย์ ครั้งที่ 3


UploadImage

          สำหรับน้องๆ นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4และ 5สายวิทย์-คณิต  (ในปีการศึกษา 2554) ฟังทางนี้ค่ะ มีข่าวดีเพราะกำลังจะมีโครงการค่ายวิทยาศาสตร์  “The Scientist ค้นฟ้า คว้านักวิทย์ ครั้งที่ 3  ตอน:แนวทางของพ่อ สานต่อด้วยนักวิทย์ที่จัดโดยโครงการพิเศษ ศูนย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระหว่างวันที่ 11-14ตุลาคม 2554

โดยคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมค่ายคือ เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4และ 5สายวิทย์-คณิต  (ในปีการศึกษา 2554)

หลักฐานการสมัคร
1.    แบบสมัครดาวน์ โหลดได้ที่***เอกสารประกอบข่าวด้านล่างค่ะ**
2.    รูปถ่ายชุดนักเรียน (หน้าตรง)  ขนาด 1หรือ 1.5นิ้ว  ถ่ายไม่เกิน  6  เดือน  จำนวน   3  ใบ (ติดในแบบสมัคร 1ใบพร้อมเขียนชื่อ-นามสกุล หลังรูป)
3.    สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน หรือบัตรประชาชนของผู้สมัคร
4.    สำเนาหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรม/รางวัลของผู้สมัคร ตามที่ระบุในส่วนที่ 3ของแบบสมัคร

ค่าธรรมเนียมการสมัคร    ไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัคร

ขั้นตอนและวิธีการสมัคร
1  นักเรียนกรอกข้อมูลตามแบบสมัครและติดรูปพร้อมลงชื่อแล้ว ให้ส่งแบบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานมายัง
ค่าย Scientist : ค้นฟ้า คว้านักวิทย์
ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ 10330
2. หมดเขตรับสมัคร   ***ภายในวันพุธที่ 24สิงหาคม 2554 (โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์)
3. ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือก จะต้องส่งเอกสารยืนยันการเข้าค่ายและเอกสารอนุญาตจากผู้ปกครองมายังคณะ กรรมการค่ายฯ ด้วยตนเอง ภายในวันศุกร์ที่  9กันยายน พ.ศ. 2554 (ดูรายละเอียดในส่วนการประกาศผลสอบ)

การคัดเลือก
1.    คณะกรรมการค่ายฯ จะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจากข้อมูลในแบบสมัครเท่านั้น
2.    การตัดสินของคณะกรรมการค่ายฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด และคณะกรรมการค่ายฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเห็นสมควร

 การประกาศผล
1.    ประกาศผลการคัดเลือกและอันดับสำรอง ***ในวันศุกร์ที่  2กันยายน พ.ศ. 2554ทาง เว็บไซต์ของโครงการ พสวท. ศูนย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ www.dpst.sc.chula.ac.th และจะแจ้งการตอบรับเข้าค่ายฯ ไปยังอีเมล์ และเบอร์โทรศัพท์ที่ผู้สมัครให้มาในแบบสมัคร
2.    ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องส่งเอกสารยืนยันการเข้าค่ายฯ พร้อมเอกสารอนุญาตจากผู้ปกครอง กลับมายังคณะกรรมการค่ายฯภายใน*** วันศุกร์ที่  9กันยายน พ.ศ. 2554มา ทางโทรสารที่หมายเลข 0-2218-5053,0-22185000หรือสแกนมาทางทางอีเมล์ Thescientist.dpstchula@gmail.com โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารยืนยันและเอกสารอนุญาตจากผู้ปกครองได้ที่ เว็บไซต์ของโครงการฯ ภายหลังการประกาศรายชื่อ
3.    ประกาศการเรียกอันดับสำรอง ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 12ก.ย. 2554ณ เว็บไซต์ของโครงการฯ และจะแจ้งให้ทราบทางอีเมล์และโทรศัพท์ที่ผู้สมัครให้มาในแบบสมัคร

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่       
02-218-5006-10คุณทินกฤต  ,083-767-2304พี่บิ๊ก
อีเมล์ Thescientist.dpstchula@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่    www.dpst.sc.chula.ac.th
Facebook : The Scientist III Camp