ประกาศกำหนดการรับตรง จาก สอท.

UploadImage
  ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) ได้ออกประกาศอย่างเป็นทางการ
เรื่อง การดำเนินการการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์

โดยเปิดเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะ สามารถติดตามได้ที่  http://www.cuas.or.th/quota/index.html

โดยรายชื่อมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมในโครงการรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse) *  นี้
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยมหิดล
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   มหาวิทยาลัยศิลปากร
  มหาวิทยาลัยทักษิณ    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร (คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล)
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
  มหาวิทยาลัยนครพนม   มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
  มหาวิทยาลัยนเรศวร    วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
  มหาวิทยาลัยพะเยา   
  -------------------------------------------------------------------------------
 หมายเหตุ *: รายละเอียดในการรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ของแต่ละมหาวิทยาลัย ให้เข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์
  ของแต่ละมหาวิทยาลัยนั้นโดยตรง

กำหนดการ
1-29 กรกฎาคม 54  รับสมัครการสอบ GAT/PAT
8-11 ตุลาคม 54 สอบ GAT/PAT
1-30 ตุลาคม 54 รับสมัครสอบวิชาหลัก 7 วิชา
10 พฤศจิกายน 54  ประกาศผลคะแนนการสอบ GAT/PAT
7-8 มกราคม 55 สอบวิชาหลัก ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์  เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์  สังคมศึกษา  วิชาละ 100 คะแนน ใช้เวลาสอบวิชาละ 1 ชั่วโมง 30 นาที