สรุปผลเบื้องต้น รับตรงกลาง

UploadImage
สรุปผลเบื้องต้น รับตรงกลาง


ตามติดกับผลการประชุม ที่ประชุมอธิการอธิการบดีแห่งประเทศไทย  (ทปอ.) เรื่องรับตรงกลาง ได้ผลสรุปกำหนดแนวทาง เบื้องต้นการรับตรงกลาง คือ สทศ. จะจัดสอบรับตรงกลางในเดือน มกราคม 2555 โดยเป็นการสอบ 7 วิชา เพื่อจะนำคะแนนไปยื่นในการคัดเลือกโครงการรับตรงของแต่ละมหาวิทยาลัย ซึ่งหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ของแต่ละคณะ สาขา สถาบัน ขึ้นอยู่กับแต่ละแห่งกำหนดเอง โดยมีหลักเกณฑ์ ที่สามารถแบ่งกลุ่มได้คร่าวๆ ดังนี้นะค่ะ

กลุ่มแรก คือ ใช้คะแนนจากการสอบ 7 วิชาในเดือน มกราคม 55 + จัดสอบเอง + คะแนน GAT/PAT เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา  ยกตัวอย่างเช่น หลายๆคณะของรับตรงแบบปกติของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกลุ่มที่สอง คือ ใช้คะแนน ใช้คะแนนจากการสอบ 7 วิชาในเดือน มกราคม 55 + คะแนน GAT/PAT โดยส่วนใหญ่ กลุ่มนี้ จะใช้คะแนน GAT PAT ในเดือนตุลาคม (1/2555) เป็นหลัก  ยกตัวอย่างเช่น โครงการรับตรง โควตาพิเศษมหาวิทยาลัยศิลปากร

กลุ่มที่สาม คือกลุ่มที่ ใช้คะแนน คะแนน GAT/PAT+ การจัดสอบเอง  เช่น โครงการรับตรงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่จะมีการจัดสอบเองในเดือน ตุลาคม 2554 และพิจารณาคะแนน GAT PAT ในเดือน ตุลาคม ประกอบด้วย,โครงการรับตรงคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แบบปกติ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,โครงการรับตรง คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุรนารี


กลุ่มที่สี่ คือกลุ่มที่ ใช้คะแนน คะแนน GAT/PATพิจารณาเพียงอย่างเดียว เช่น โครงการรับตรงแบบปกติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

UploadImage

และกลุ่มที่ห้า กลุ่มที่ ดำเนินการการจัดสอบเอง กลุ่มนี้ อาจเรียกได้ว่า ดำเนินการรับนักศึกษาเองก็ว่าได้ เช่น โครงการรับตรงทั่วประเทศ และโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือของ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, โครงการรับตรงคณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (บางสาขา) มหาวิทยาลัยศิลปากร,โครงการรับตรงมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ,โครงการรับตรงคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น


และกลุ่มสุดท้าย คือกลุ่มที่ ใช้คะแนนจากการสอบ 7 วิชาในเดือน มกราคม 55+จัดสอบวิชาเฉพาะเอง เช่น การรับนักศึกษาคณะแพทย์ของ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)

โดยรวมทุกมหาวิทยาลัยจะเข้าร่วมใน ระบบในการประมวลผลกลาง การรับตรง หรือระบบเคลียร์ริ่งเฮ้าส์และ ศทส. ได้ประกาศ กำหนดการการรับตรงกลาง ดังนี้
เปิดรับสมัครสอบ 7วิชา วันที่  1-30 ตุลาคม ผ่านเว็บไซต์สทศ. www.niets.or.th
จัดการสอบวันที่  7-8 มกราคม 2555
และประกาศผล 5 กุมภาพันธ์
ค่าสมัครวิชาละ 100 บาท และผลสอบใช้ได้ 1 ปีเท่านั้น


ส่วนรายชื่อมาวิทยาลัยอยางเป็นทางการที่จะเข้าร่วมยังไม่มีผลสรุป เพราะในหลายๆมหาวิทยาลัยยังคงมีการถกเถียงเรื่องการใช้เกณฑ์การพิจารณาการ คัดเลือกอยู่ คงต้องรอผลการการชุมในวันที 14 กรกรฎาคมนี้อีกครั้ง

น้องๆม.6 ทุกคนควรติดตามข่าวความเคลื่อนไหว ของรายละเอียดและประกาศรับตรงจากมหาวิทยาลัยต่างๆอย่างใกล้ชิดนะค่ะ เพื่อที่จะสามารถเตรียมตัวในการสอบได้อย่างถูกต้อง และสามารถติดข่าวความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องได้ที่ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย ค่ะ