การแข่งขัน ACM-ICPC Programming Contest

UploadImage

         ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) SIPA จัดการแข่งขันโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในเขตภาคกลางประจำปี 2554กำหนดการการแข่งขัน ACM-ICPC Programming Contest สำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตกลาง

กำหนดการแข่งขัน
- กำหนดการรับสมัคร: 15 มิ.ย. 54 – 18 ก.ค. 54
- ประกาศรายชื่อทีมที่มีสิทธิ์เข้าแข่งขัน: ภายในวันที่ 24 ก.ค. 54
- กำหนดการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อม: 15 ก.ค. 54 – 18 ก.ค. 54
- กำหนดการแข่งขัน: 30 ก.ค. 54

การรับสมัคร
- กำหนดการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15มิ.ย. 54ถึง 18ก.ค. 54
- จำนวนทีมที่เข้าแข่งขันได้ 50ทีม โดยขึ้นกับลำดับการสมัครของแต่ละสถาบัน และจำนวนทีมที่สมัครต่อสถาบัน
- ลำดับที่ 51ขึ้นไปสามารถสมัครได้แต่จะอยู่ในสถานะ waiting list คือถ้าผู้สมัครก่อนหน้ายกเลิกการสมัครจึงจะสามารถเข้าร่วมแข่งขันได้
- ส่งใบสมัครผ่านทาง email: mailto:acmicpc.mahidol@gmail.com

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
- แข่งขันเป็นทีม โดยแต่ละทีมประกอบด้วยนิสิต/นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเดียวกัน จำนวน 3คน
- แต่ละทีมมีอาจารย์ที่มาจากมหาวิทยาลัยเดียวกัน ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมทีม
- นิสิต/นักศึกษาต้องมีอายุไม่เกิน 23ปี ณ วันเข้าร่วมแข่งขัน หรือ เข้าเรียนระดับปริญญาตรีเป็นครั้งแรก
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์ 02-889-2138ต่อ 6251โทรสาร 02-889-2138ต่อ 6259หรือ email: mailto:acmicpc.mahidol@gmail.com

รางวัล 5ทีมในแต่ละภูมิภาคดังนี้
- รางวัลที่ 1จำนวน 1รางวัล รางวัลละ 20,000บาท (ยกเว้นค่าลงทะเบียน ACM-ICPC Thailand 2011)
- รางวัลที่ 2จำนวน 1รางวัล รางวัลละ 15,000บาท (ยกเว้นค่าลงทะเบียน ACM-ICPC Thailand 2011)
- รางวัลที่ 3จำนวน 1รางวัล รางวัลละ 10,000บาท (ยกเว้นค่าลงทะเบียน ACM-ICPC Thailand 2011)
- รางวัลชมเชย จำนวน 3รางวัล รางวัลละ 5,000บาท (ยกเว้นค่าลงทะเบียน ACM-ICPC Thailand 2011)
- รางวัลสนับสนุนเข้าร่วมแข่งขัน ACM-ICPC ระดับประเทศไทย สำหรับทีมอันดับ 1 – 6ทีมละ 6,000บาท
* ทีมที่ได้รับรางวัลในแต่ละภูมิภาคจำนวน 6ทีม จะต้องเข้าร่วมการแข่งขัน ACM-ICPC Thailand 2011รวมจำนวน 24ทีม และทางมหาวิทยาลัยเจ้าภาพระดับประเทศจะเปิดรับสมัครเพิ่มเติมอีก 36ทีมจากทั่วประเทศ

การอบรมเตรียมความพร้อม
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมให้กับนิสิต/นักศึกษาในการพัฒนาความสามารถด้านการเขียนโปรแกรม คอมพิวเตอร์ เพื่อแก้โจทย์ปัญหา โดยอาศัย ทฤษฎีด้าน Algorithms และเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมก่อนการแข่งขันเขตภาคกลางในปี 2554ที่จะเริ่มขึ้น

- กำหนดการอบรมจัดในวันที่ 15-18ก.ค. 2554รวมทั้งหมด 4วัน (10ชั่วโมงต่อวัน)
- จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ไม่เกิน 150คน
- เนื้อหาการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขัน ดังนิ้
- อบรมทฤษฎีด้าน Algorithms และการแก้โจทย์ปัญหา (15ชั่วโมง บรรยายและปฏิบัติ)
- อบรมการเขียนโปรแกรมบน ACM-ICPC Contest Environment (ภาษา: C, C++, Java; Tool: Eclipse; OS: Ubuntu; PC2) (5ชั่วโมง บรรยายและปฏิบัติ)
- ทดลองแก้ปัญหาโดยใช้โจทย์การแข่งขัน ACM-ICPC World Final (20 ชั่วโมง บรรยายและปฏิบัติ)