ทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน YFU ประจำปี 2555-2556

UploadImage


ทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน
YFU ประจำปี 2555-2556

         ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะดำเนินการคัดเลือกนักเรียนใน สังกัดให้รับทุนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน YFUประจำปี 2555-2556 ณ ต่างประเทศจำนวน 5 คน

การสมัครและการสอบคัดเลือก

1. โรงเรียนรัฐบาลในสังกัดสพฐ. เสนอชื่อนักเรียนผู้สนใจและมีคุณสมบัติเหมาะสมโรงเรียนละไม่เกิน 2 คน  ภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2554
  1.1 โรงเรียนเสนอชื่อและใบสมัครที่ติดรูปถ่าย ส่งโทรสารไปที่ 02-2814940 เป็นเบื้องต้น
  1.2 โรงเรียนส่งใบสมัครพร้อมแนบสำเนาใบแสดงผลการเรียนและหนังสือรับรองการเป็นนักเรียนโดยไปรษณีย์ด่วนพิเศษไปที่
กลุ่มวิเทศน์สัมพันธ์ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขึ้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 8
กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
หมายเหตุ กลุ่มวิเทศสัมพันธ์จะยึดตราประทับไปรษณียากรภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2554

2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ทางเว็บไซต์ สพฐ. www.obec.go.th ในวันที่ 5 สิงหาคม 2554

3. กำหนดการสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ ในวันที่ 10 สิงหาคม 2554 เวลา 03.00-11.00 น.
(สำหรับนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบตามรายชื่อที่ประกาศเท่านั้น) ณ ห้องประชุมใหญ่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ถนนศรีอยุธยา ซอย 5 กรุงเทพฯ
โดยแสดงบัตรประจำตัวนักเรียน/ประชาชน และชำระค่าดำเนินการสอบและค่าบำรุงสถานที่ จำนวน 50 บาท

4. กำหนดการประกาศผลการสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ที่ได้คะแนนผ่านเกณฑ์อยุ่ใน 10 อันดับแรก
ในวันที่ 10 สิงหาคม 2554 เวลา 16.3-17.3 น. ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-2885836-7

5. กำหนดการณ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 11 สิงหาคม 2554 (สำหรับนักเรียนผู้สอบผ่าน 10 ลำดับแรก)
  5.1 รายงานตัวเข้ารับการสัมภาษณ์ เวลา 08.3 น.
  5.2 เริ่มสัมภาษณ์เวลา 09.00 น.
(การสอบสัมภาษณ์ใช้เวลาประมาณ 10-15 นาที ต่อนักเรียน 1 คน)

6. กำหนดการประกาศผลการคัดเลือกผู้รับทุนหลังจากได้รับการอนุมัติผลการคัดเลือกจากเลขาธิการ กพฐ. ประมาณต้นเดือนกันยายน 2554

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. กำลังศึกษา ม.3-5 ของโรงเรียนรัฐบาล สังกัด สพฐ.
2. ผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00 และไม่เคยได้เกรด 0
3.เกิดระหว่างเดือนปีตามที่ระบุของแต่ละประเทศดังนี้
  3.1 ญี่ปุ่น  2 เม.ย. 2538-1 เม.ย. 2540
  3.2 เยอรมนี 1เม.ย. 2537- 1 ส.ค. 2540
  3.3 เอสโตเนีย 30 ส.ค. 2537 – 31 ก.ค. 2540
  3.4 โรมาเนีย 1เม.ย. 2537- 1 ส.ค. 2540
  3.5 บราซิล 1 พ.ค. 2537 – 31 ก.ค. 2540
4. มีความประพฤติดี แข็งแรง และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในต่างประเทศได้
5. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ได้ดี
6. มีความสนใจ ภาษา และวัฒนธรรมของประเทศที่สมัครขอรับทุน
7. ไม่เคยได้รับทุนไปต่างประเทศในโครงการแลกเปลี่ยน 1 ปีการศึกษา หรือ เรียนที่ต่างประเทศมาก่อน

กำหนดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการและจำนวนทุน
1. ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 1 ทุน เข้าร่วมโครงการระหว่างมีนาคม 2555-มกราคม 2556
2. ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จำนวน 1 ทุน เข้าร่วมโครงการระหว่างเดือนกรกฎาคม 2555 – กรกฎาคม 2556
3. ประเทศสาธารณรัฐเอสโตเนีย จำนวน 1 ทุน เข้าร่วมโครงการระหว่างเดือนสิงหาคม 2555 – มิถุนายน 2556
4. ประเทศโรมาเนีย จำนวน 1 ทุน ระหว่างเดือนสิงหาคม 2555 – มิถุนายน 2556
5. ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล จำนวน 1 คน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2555 - มกราคม 2556
 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ 1579,
โทรศัพท์ 02-2885511