ค่าย “เพาเวอร์กรีน 6”

UploadImage


ค่าย “เพาเวอร์กรีน 6” เปิดรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ภัยธรรมชาติรอบตัว และเตรียมพร้อมรับวิกฤติภัยพิบัติ


คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) สานต่อกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  “เพาเวอร์กรีน” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ชวนน้องๆ ชั้น ม. 5 สายวิทย์ทั่วประเทศ เรียนรู้ภัยธรรมชาติรอบตัวและการเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติต่าง ๆ ในระหว่างวันที่ 17-23 ตุลาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม และกำลังเปิดรับสมัครสมาชิกตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม–15 สิงหาคม 2554 นี้ สมัครด่วน!...รับจำนวนจำกัดเพียง 70 คน...เท่านั้น!
 ปีนี้ “ค่ายเพาเวอร์กรีน 6” ได้หยิบยกประเด็นฮอตด้านสิ่งแวดล้อม “วิบัติภัยทางธรรมชาติ” มาเป็นแนวคิดหลักในการดำเนินกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวและเตรียม รับเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น เนื่องจากปัจจุบันเหตุการณ์ภัยธรรมชาติต่าง ๆ เกิดขึ้นบ่อยครั้ง และไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวมนุษย์อีกต่อไป ดังนั้นการเสริมสร้างเยาวชนให้มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมทั้งทาง ทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและหาทางป้องกันอย่าง เป็นระบบและยั่งยืน จึงเป็นเรื่องที่ควรให้ความสำคัญ
“ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นถึงความ ผิดปกติของสมดุลทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่กำลังเปลี่ยนไป ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของมนุษย์ สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาล อย่างไรก็ตาม หากเราเรียนรู้ถึงสาเหตุและเตรียมพร้อมรับมืออย่างถูกต้อง ก็จะช่วยให้เรารอดพ้นจากมหันตภัยหรือลดความรุนแรงและความสูญเสียที่อาจจะ เกิดขึ้นได้” ผศ. ดร. สิทธิพงษ์ ดิลกวณิช คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ดำเนินโครงการ “ค่ายเพาเวอร์กรีน 6” กล่าว
ตลอดระยะเวลา 7 วันของค่ายฯ  เยาวชนจะได้เรียนรู้ถึงสาเหตุของการเกิดภัยธรรมชาติรูปแบบต่าง ๆ ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติต่าง ๆ โดยผู้เชี่ยวชาญและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหิดล ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในห้องปฏิบัติการที่พร้อมด้วยเครื่องมือ อันทันสมัย เปิดประสบการณ์การเรียนรู้เรื่องภัยธรรมชาติไปกับการทัศนศึกษา เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหา ตลอดจนวิธีการป้องกันของชุมชนในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง และปิดท้ายด้วยการแสดงพลังความคิดสร้างสรรค์ผ่านการนำเสนอนิทรรศการโครงงาน ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมต่อสาธารณชน และกิจกรรมอื่น ๆ 
ที่น่าสนใจอีกมากมาย 
นางอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อำนวยการสายอาวุโส-องค์กรสัมพันธ์ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้สนับสนุนโครงการ “ค่ายเพาเวอร์กรีน” มาอย่างต่อเนื่อง กล่าวว่า “ค่ายเพาเวอร์กรีน 6 เป็นหนึ่งในกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบ้านปูฯ ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมทั้งจากภาคทฤษฎีใน ห้องเรียนและการปฏิบัติจริงนอกห้องเรียนตามแนวคิด “วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เรียนรู้สู่การปฏิบัติ” 
    
“เพราะเราเชื่อว่า การเรียนรู้ คือ พลังสำคัญที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในเชิงสร้างสรรค์และการพัฒนาที่ยั่งยืน ของ“คน” “สังคม” ตลอดจน “สิ่งแวดล้อม” เพราะความรู้ไม่ได้จำกัดอยู่แต่ในห้องเรียนเท่านั้น ดังนั้น “ค่ายเพาเวอร์กรีน 6” จึงเน้นให้เยาวชนได้เรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนผ่านการปฏิบัติจริง รวมทั้งเรียนรู้การทำงานเป็นทีม การเป็นผู้นำ และการแสดงความคิดสร้างสรรค์ และที่สำคัญที่สุดคือ การเรียนรู้ที่จะนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน และสังคมรอบข้างต่อไป” นางอุดมลักษณ์ กล่าวย้ำ
    
สำหรับเยาวชนที่สนใจเข้าร่วม “ค่ายเพาเวอร์กรีน 6” จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
•    กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สายวิทยาศาสตร์ มีเกรดเฉลี่ยสะสมรวม (GPAX) ในชั้นมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 4 ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป (พร้อมแนบสำเนาใบแสดงผลการเรียน)
•    เขียนเรียงความด้วยลายมือตนเอง ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ในหัวข้อ “ปี 2012 โลกจะเกิด
พิบัติภัยจริงหรือ แล้วเราจะเตรียมพร้อมและรับวิกฤติได้อย่างไร”
•    หากเคยผ่านการประกวด/แข่งขัน เคยทำโครงงาน หรือเข้าร่วมกิจกรรม/ชมรม/ค่ายด้านสิ่งแวดล้อมมาบ้างแล้วให้แนบเอกสารหลักฐานมาด้วย
•    หนังสือยินยอมการเข้าร่วมโครงการฯ จากผู้ปกครอง และโรงเรียน
ส่งใบสมัครพร้อมเรียงความและหลักฐานต่าง ๆ ตามรายละเอียดข้างต้นมาที่ งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 วงเล็บมุมซอง (ใบสมัครค่ายเพาเวอร์กรีน) ภายในวันที่ 15 สิงหาคมนี้ 
และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์ www.powergreencamp.com หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ 02-441-5000 ต่อ 2110 อีเมล powergreencamp@hotmail.com หรือwww.facebook.com/powergreencamp 
 ติดตาม ผลการคัดเลือกสมาชิก “ค่ายเพาเวอร์กรีน 6” ได้ที่  www.powergreencamp.com  ภายในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ซึ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วม “ค่ายเพาเวอร์กรีน 6” โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
พิเศษต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 สำหรับน้องๆ ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วม “ค่ายเพาเวอร์กรีน 6” และต้องการศึกษาต่อในคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษในขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์ด้วย..อย่ารอช้า..รีบ ส่งหลักฐานมาได้เลย!