มาแล้ว รับตรงทั่วประเทศ ม.แม่ฟ้าหลวง

UploadImage


มาแล้วค่ะ รายละเอียดโครงการรับตรงจากมหาวิทยาลัยภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยที่ตั้งในดินแดนสูงสุดแห่งสยาม  ปีนี้ ม.แม่ฟ้าหลวง เปิดคณะ/สาขาใหม่ หลายสาขา  เปิดรับกว่า 46 สาขา ลองมาดูกันนะค่ะ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย กำหนดเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ : ระบบรับตรงทั่วประเทศ ลำดับที่
หลักสูตร
สาขาวิชา
จำนวนรับ
ศิลปศาสตรบัณฑิต                ภาษาอังกฤษ                  
๕๐
ศิลปศาสตรบัณฑิต           ภาษาจีนธุรกิจ (เลือกสอบภาษาอังกฤษ)
๔๕
ศิลปศาสตรบัณฑิต          ภาษาจีนธุรกิจ (เลือกสอบภาษาจีน)
ศึกษาศาสตรบัณฑิต                 การสอนภาษาจีน (เลือกสอบภาษาอังกฤษ)
๑๕
ศึกษาศาสตรบัณฑิต                 การสอนภาษาจีน (เลือกสอบภาษาจีน)
นิติศาสตรบัณฑิต                        นิติศาสตร์ (เลือกสอบวิทยาศาสตร์)
๑๖๐
นิติศาสตรบัณฑิต    นิติศาสตร์ (เลือกสอบคณิตศาสตร์)
นิติศาสตรบัณฑิต    นิติศาสตร์ (เลือกสอบสังคมศึกษา)
บริหารธุรกิจบัณฑิต                  การจัดการธุรกิจการบิน (เลือกสอบวิทยาศาสตร์)
๖๐
๑๐
บริหารธุรกิจบัณฑิต     การจัดการธุรกิจการบิน (เลือกสอบคณิตศาสตร์)
๑๑
บริหารธุรกิจบัณฑิต     การจัดการธุรกิจการบิน (เลือกสอบสังคมศึกษา)
๑๒
บริหารธุรกิจบัณฑิต        การจัดการการท่องเที่ยว (เลือกสอบวิทยาศาสตร์)
๖๐
๑๓
บริหารธุรกิจบัณฑิต     การจัดการการท่องเที่ยว (เลือกสอบคณิตศาสตร์)
๑๔
บริหารธุรกิจบัณฑิต     การจัดการการท่องเที่ยว (เลือกสอบสังคมศึกษา)
๑๕
บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ
(เน้นการบริหารการโรงแรม)
(เลือกสอบวิทยาศาสตร์)
๖๐
๑๖
บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ
(เน้นการบริหารการโรงแรม)
(เลือกสอบคณิตศาสตร์)
๑๗
บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ
(เน้นการบริหารการโรงแรม)
(เลือกสอบสังคมศึกษา)
๑๘
บัญชีบัณฑิต                   การบัญชี (เลือกสอบวิทยาศาสตร์)
๔๐
๑๙
บัญชีบัณฑิต   การบัญชี (เลือกสอบคณิตศาสตร์)
๒๐
เศรษฐศาสตรบัณฑิต                     เศรษฐศาสตร์ (เลือกสอบวิทยาศาสตร์)                
๔๐
๒๑
เศรษฐศาสตรบัณฑิต                     เศรษฐศาสตร์ (เลือกสอบคณิตศาสตร์)
๒๒
บริหารธุรกิจบัณฑิต  บริหารธุรกิจ (เลือกสอบวิทยาศาสตร์)
๔๕
๒๓
บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารธุรกิจ (เลือกสอบคณิตศาสตร์)
๒๔
วิทยาศาสตรบัณฑิต                วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (เทคโนโลยีชีวภาพ)
๑๐
๒๕
วิทยาศาสตรบัณฑิต                วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (วิทยาศาสตร์การเกษตร)
๑๐
๒๖
วิทยาศาสตรบัณฑิต                วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (จุลชีววิทยาประยุกต์)
๑๐
๒๗
วิทยาศาสตรบัณฑิต               เคมีประยุกต์ (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์)
๑๐
๒๘
วิทยาศาสตรบัณฑิต               เคมีประยุกต์ (เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)
๑๐
๒๙
วิทยาศาสตรบัณฑิต เคมีประยุกต์ (เคมีวิเคราะห์)
๑๐
๓๐
วิทยาศาสตรบัณฑิต               เทคโนโลยีสารสนเทศ     
๒๐
๓๑
วิทยาศาสตรบัณฑิต           วิทยาการคอมพิวเตอร์    
๒๐
๓๒
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต                  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
๒๐
๓๓
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต          วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ        
๒๐
๓๔
วิทยาศาสตรบัณฑิต                     วิศวกรรมซอฟต์แวร์      
๒๐
๓๕
วิทยาศาสตรบัณฑิต              เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว
๒๐
๓๖
วิทยาศาสตรบัณฑิต            เทคโนโลยีการอาหาร     
๒๐
๓๗
วิทยาศาสตรบัณฑิต  เทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ     
๑๐
๓๘
วิทยาศาสตรบัณฑิต              วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง          
๓๐
๓๙
วิทยาศาสตรบัณฑิต                  เทคโนโลยีความงาม   
๑๕
๔๐
การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต    การแพทย์แผนไทยประยุกต์       
๑๕
๔๑
กายภาพบำบัดบัณฑิต        กายภาพบำบัด
๒๐
๔๒
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขศาสตร์)
๒๐
๔๓
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยสิ่งแวดล้อม)
๒๐
๔๔
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์ (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
๒๐
๔๕
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
๒๐
๔๖
พยาบาลศาสตรบัณฑิต         พยาบาลศาสตร์
๓๕

โครงการนี้ เปิดรับน้องๆ นักเรียนชั้น ม. 6 จากทั่วประเทศ โดยมีคุณสมบัติคือ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา (ชั้น ม.4 -ม.5) ดังนี้

                                กลุ่ม สาขาวิชาทางด้าน ศิลปศาสตรบัณฑิต ศึกษาศาสตรบัณฑิต นิติศาสตรบัณฑิต และบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ (ลำดับที่ ๑ - ๑๗)
                                        - รับนักเรียนทุกแผนการศึกษา นักเรียนสายอาชีวศึกษาทุกแผนกและนักศึกษา กศน.
                                        - มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX)ไม่น้อยกว่า 2.00
                                        - มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ และกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมไม่น้อยกว่า 2.00

                                กลุ่มสาขาวิชาทางด้าน บัญชีบัณฑิต เศรษฐศาสตรบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต (ลำดับที่ ๑๘ –๒๔)
                                        - เป็นนักเรียนสายวิทย์  หรือ ศิลป์ –คำนวณ เท่านั้น (ไม่รับ นักเรียนสายอาชีวศึกษาทุกแผนกและนักศึกษา กศน.)
                                        - มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX)ไม่น้อยกว่า 2.00
                                        - มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ และกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 2.00

                             กลุ่ม สาขาวิชาทางด้าน วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิตกายภาพบำบัดบัณฑิต สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต และพยาบาลศาสตรบัณฑิต  (ลำดับที่ ๒๕ –๔๖)
                                        - เป็นนักเรียน สายวิทย์ เท่านั้น (ไม่รับ นักเรียนสายอาชีวศึกษาทุกแผนกและนักศึกษา กศน.)
                                        - มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX)ไม่น้อยกว่า 2.00
                                        - มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPA) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ และ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.00

กำหนดการรับสมัคร
                สมัครออนไลน์ และ สมัครด้วยตนเอง วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม ถึง วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2554


โดยมีกำหนดการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ในวันเดียวกันคือ วันที่ 29  ตุลาคม 2554 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
http://www.mfu.ac.th/