รับตรงโครงการเยาวชนร่มศรีตรัง ปี 55 มอ. สุราษฎร์ธานี


UploadImage

รับตรงโครงการเยาวชนร่มศรีตรัง ปี 55 มอ. สุราษฎร์ธานี


         ข่าวดีสำหรับน้องๆ ม. 6 ที่มีความโดดเด่นและความสามารถ หรือประสบการณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม เพราะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการเยาวชนร่มศรีตรัง เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2555

         โดยน้องๆ ต้องเป็นนักเรียนระดับม.ปลาย ที่มีความสามารถและประสบการณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการ บริหารธุรกิจ และภาษาต่างประเทศเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี จำนวน 12 หลักสูตร ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

1.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลัก สูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต) ต้องสำเร็จการศึกษาระดับม.ปลาย หรือกำลังศึกษาชั้นม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เกรดเฉลี่ยกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาต่างประเทศ

2. คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาการจัดการ(หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต)
สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจสำเร็จการศึกษาระดับม.ปลาย หรือกำลังศึกษาชั้นม.6 ทุกแผนการเรียน เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำว่า 2.50
สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวและโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยวสำเร็จ การศึกษาระดับม.ปลาย หรือกำลังศึกษาชั้นม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และแผนการเรียนศิลป์คำนวณ เกรดเฉลี่ยกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์และภาษาต่างประเทศไม่ต่ำว่า 2.50

3. คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาการจัดการ (หลักสูตรศิลปะศาสตร์บัณฑิต)
สาขาวิชาภาษา การสื่อสารและธุรกิจสำเร็จการศึกษาระดับม.ปลาย หรือกำลังศึกษาชั้นม.6 ทุกแผนการเรียน เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำว่า 2.50

4. คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาการจัดการ (หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต)
สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจและรัฐวิสาหกิจสำเร็จการศึกษาระดับม.ปลาย หรือกำลังศึกษาชั้นม.6 ทุกแผนการเรียน เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำว่า 2.50

5. คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาการจัดการ(หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต)
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจกำลังศึกษาชั้นม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และแผนการเรียนศิลป์คำนวณ เกรดเฉลี่ยกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์และภาษาต่างประเทศไม่ต่ำว่า 2.50

6. ทุกหลักสูตร สาขาวิชาต้องเป็นผู้ที่มีความ สามารถหรือประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ โดยแสดงหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมที่ออกโดยหน่วยงานที่จัดกิจกรรม เช่น เกียรติบัตร วุฒิบัตร รูปถ่าย ฯลฯ

หลักสูตรที่เปิดรับและจำนวนรับ

UploadImage

การสมัคร
ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานดังนี้
-  ใบสมัครพร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว
- สำเนาแสดงผลการเรียน ม.4-5 (รวม 4 ภาคการศึกษา)
- สำเนาแสดงผลการเรียนม.ปลาย 4-6 (สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน
- หลักฐานการจ่ายเงินค่าสมัคร 200 บาท (ตั๋วแลกเงินหรือธนาณัติ สั่งจ่ายในนาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี)
- เอกสารแสดงความสามารถหรือการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ (ส่งมาพร้อมกับใบสมัคร)
 

***สมัครทางไปรษณีย์ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 24 สิงหาคม 2554
ส่งใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครต่างๆ พร้อมชำระเงินค่าสมัครจำนวน 200 บาท(เป็นตั๋วแลกเงินหรือธนาณัติสั่งจ่ายในนาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี) จ่าหน้าซองส่งมายัง
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
    ตู้ ปณ. 8 ไปรษณีย์ขุนทะเล ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ. สุราษฎร์ธานี 84100


***สมัครด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้จนถึง 29 สิงหาคม 2554
ณ อาคารบริการวิชาการกลางและอาคารเรียนรวม (ตึกตัวยู) งานสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ในวันและเวลาราชการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 5 กันยายน 2554 ทางเว็บไซต์ www.surat.psu.ac.th  และทางโทรศัพท์หมายเลข 077-354450

สอบสัมภาษณ์
วันที่ 9 กันยายน 2554 เวลา 08.30 -16.00 น.
และภายในวันเดียวกันจะทราบผลการสอบทันทีพร้อมทั้งชำระเงินประกันที่นั่ง จำนวน 5,000 บาท (เงินจำนวนนี้จะได้คืนภายหลังจากนักเรียนขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและมีบัตร นักศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยทางมหาวิทยาลัยจะโอนคืนทางบัญชีเท่านั้น)

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
 14 กันยายน 2554 ทางเว็บไซต์เว็บไซต์ www.surat.psu.ac.th  และทางโทรศัพท์หมายเลข 077-354450

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
 26 กันยายน 2554 ทางเว็บไซต์เว็บไซต์ www.surat.psu.ac.th  และทางโทรศัพท์หมายเลข 077-354450


มีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดของโครงการที่
งานสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
ตู้ ปณ. 8 ไปรษณีย์ขุนทะเล ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ. สุราษฎร์ธานี 84100
โทร. 077-355450