โครงการต้นแบบ “เธอ คือ แรงบันดาลใจ” ปีที่ 3

UploadImage


ขอเชิญชวน กลุ่ม เยาวชนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จากทั่วประเทศ ที่มีใจรักการทำกิจกรรมอัน เป็นประโยชน์ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม อย่างสมัครใจและสร้างสรรค์ ส่งโครงการที่ได้ดำเนินงาน อย่างต่อเนื่องมีผลงานเป็นรูปธรรมไม่ต่ำกว่า ๒ ปี เพื่อคัดเลือกเป็นโครงการต้นแบบ “เธอ คือ แรงบันดาลใจ” ปีที่ 3 และเพื่อขยายผลสร้างเป็นแรงบันดาลใจให้กับสังคมต่อไป 
 
 
มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหา กษัตริย์ ขอเชิญชวนน้องๆ ที่สนใจ ส่งโครงการเข้าประกวด ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน2554 ที่ โครงการ “เธอ คือ แรงบันดาลใจ” ตู้ปณ. 1119 ปณฝ.เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10311
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โทรศัพท์  0-2652-1155 ต่อ 201 โทรสาร 0-2653-1159 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 082-7961670-1
E-mail : u.inspiration@hotmail.com