โครงการ 2B-KMUTT รุ่นที่ 9

UploadImage

โครงการ 2B-KMUTT รุ่นที่ 9

หลักการและเหตุผล

โครงการ 2B-KMUTT เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักเรียนชั้น ม. 4 , ม.5 , ปวช.1และ ปวช.2ได้เข้ามาทำวิจัยในมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการปลูกฝังและส่งเสริมความเป็นนักคิดค้นให้กับยุวชนในการเตรียมความ พร้อมและสั่งสมประสบการณ์การทำวิจัย รวมไปถึงได้เข้ามาเรียนรู้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างใกล้ชิด

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนรู้จักมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2. เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะและสั่งสมประสบการณ์การทำวิจัย การปั้นประดิษฐ์ นักออกแบบ และนวัตกรรมในระหว่างปิดภาคเรียน
3. เพื่อให้นักเรียนเข้าใจบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของการเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักออกแบบ และนวัตกรรม
4. เพื่อสร้างนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักออกแบบ และนวัตกรรม ที่มีคุณภาพให้กับมหาวิทยาลัยและประเทศชาติ
 
ระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการ
16 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2555
  UploadImage

ค่ายนี้คืออะไร  มีอะไรบ้างภายในค่าย

ภายในค่าย อาจารย์จะจัดกลุ่มและเสนอหัวข้อที่จะให้น้องๆได้ทำวิจัย สร้างโปรเจก  ถ้าหากน้องเห็นว่าหัวข้อที่อาจารย์เสนอมาไม่ถูกใจ สามารถเสนอเรื่องใหม่ได้  โดยตลอดเวลาภายในค่ายน้องๆจะได้ทำวิจัย หรือ โปรเจก ในสาขาและหัวข้อที่น้องๆได้เลือกไว้  ได้ใช้อุปกรณ์จริงในมหาวิทยาลัย(บางชิ้นมีราคาแพงมาก) โดยมีพี่ๆค่ายเป็นพี่ที่ศึกษาอยูระดับมหาวิทยาลัย ทั้งปริญญาตรี และ ปริญญาโท คอยให้คำแนะนำ และมีอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

มีสาขาให้น้องเลือกที่จะมาศึกษาและทำวิจัยดังนี้

กลุ่มที่ 1พลังงาน                         กลุ่มที่  2  หุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติและเครื่องจักรกล

กลุ่ม 3อาหารและสุขภาพ              กลุ่มที่ 4คอมพิวเตอร์และ IT

กลุ่มที่ 5มัลติมีเดียและอาร์ต           กลุ่มที่  6  คณิตศาสตร์และฟิสิกส์

กลุ่ม  7  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    กลุ่ม  8  วัสดุ

กลุ่ม 9  การก่อสร้างและขนส่ง          กลุ่ม 10ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกซ์

ติดตามรายละเอียดได้ที่
ส่วนคัดเลือกนักศึกษา (Admission and Recruitment Division)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (King Mongkut's University of Technology Thonburi)
126ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
Tel. 0-2470-8146, 0 - 2470-8348, 0-2470-8164
Fax. 0-2470-8164
http://www.kmutt.ac.th/2bkmutt/main