ปฏิทินกำหนดการรับตรง มช. ปีการศึกษา 2555

UploadImage  
ประกาศแล้ว ปฏิทินกำหนดการรับตรง มช.  ปีการศึกษา 2555

เริ่มกันที่ โครงการ การสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  หรือโควตา มช. ปีนี้  ทางมหาวิทยาลัยยังคงดำเนินการในการจัดสอบเองนะค่ะ ในช่วงเวลาเดิมของทุกปี คือสอบในวันที่ 17-18  ธันวาคม 54 รายระเอียดหลักในการสมัครสอบ ยังคงเหมือนเดิม เพียงแค่เพิ่มการเข้าร่วมระบบการบริหารจัดการรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์  (Clearing House) ซึ่งไม่ได้มีความแตกต่างจาก ระบบเดิมที่เคยมี เพียงแต่มีความชัดเจนมากขึ้นในการตัดสิทธ์ และยืนยันสิทธิ์ ในการเลือกเรียนต่อในมหาวิทยาลัยของน้องๆค่ะ

ปฏิทินการสอบคัดเลือกโควตา มช.


วัน เดือน ปี กิจกรรม
วันที่ 1-14 กันยายน 2554 นักเรียนดำเนินการสมัครทาง Internet
วันที่ 15-23 กันยายน 2554 โรงเรียนส่งใบสมัครและเอกสารให้มหาวิทยาลัย
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 ประกาศเลขที่นั่งสอบ / ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน/จำนวนโควตาที่จัดสรรให้ และผู้สมัครพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบทาง Internet
วันที่ 1 ธันวาคม 2554 ประกาศผังห้องสอบทาง Internet ผู้สมัครพิมพ์ผังห้องสอบของตัวเองเพื่อใช้ในการเข้าห้องสอบ
วันที่ 17-18 ธันวาคม 2554 ดำเนินการสอบคัดเลือกตามตารางสอบที่มหาวิทยาลัยกำหนด
วันที่ 6 มกราคม 2555 ประกาศผลการสอบข้อเขียนทาง Internet
วันที่ 9 มกราคม 2555 ทดสอบความพร้อมและตรวจร่างกาย เอกซเรย์ คณะแพทยศาสตร์ โครงการแพทย์ชนบท/ผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม/ODOD
วันที่ 16 มกราคม 2555 สอบสัมภาษณ์และยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา คณะแพทยศาสตร์ โครงการแพทย์ชนบท/ผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม/ODOD/ทันตแพทย์เพิ่ม
วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2555 สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย เอกซเรย์ผู้สอบผ่านข้อเขียน
กลุ่มวิทย์ - คณิต รหัส 002 -
กลุ่มภาษาต่างประเทศ รหัส 060 -
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 ประกาศผลครั้งสุดท้ายทาง Internet
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอสละสิทธิ์ มหาวิทยาลัยส่งชื่อให้ clearing house ตัดสิทธิ์ Admissions
กลางเดือนมีนาคม 2555 นักเรียนแจ้งยืนยันเลือกที่เรียน 1 สถาบัน กับ Clearing house
ปลายเดือนพฤษภาคม 2555 รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
 


ส่วนในโครงการรับตรง โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน ประกอบด้วย 12 โครงการ ย่อย

โครงการที่  1. โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียน
โครงการที่  2.  โครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางการกีฬา   
โครงการที่  3.  โครงการวิศวะสู่ชุมชน
โครงการที่  4.  โครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ สถาปัตยกรรมศาสตร์
โครงการที่  5.  โครงการบัณฑิตเพื่อชุมชน
โครงการที่  6.  โครงการนักคิดเพื่อสังคม
โครงการที่  7.  โครงการส่งเสริมนักเขียนและกวีล้านน
โครงการที่  8.  โครงการสื่อสารมวลชนเพื่อสังคม
โครงการที่  9.  โครงการสื่อสารมวลชนสู่ชนบท
โครงการที่  10.  โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางการสื่่อสารมวลชน
โครงการที่  11.  โครงการช้างเผือกคณะเศรษฐศาสตร์
โครงการที่  12.  โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนฯ ( วมว.)
โครงการที่  13.  โครงการเด็กดีมีที่เรียน  

ซึ่งในการเกณฑ์พิจารณา จะพิจารณาจากเกรดเฉลี่ยสะสม,คะแนน GAT,PAT ,การสอบวิชาเฉพาะ , Portfolio และองค์ประกอบตามที่แต่ละโครงการกำหนด น้องๆสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารประกอบข่าวนะค่ะ

ปฏิทินการคัดเลือกโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน

เวลา การดำเนินการ
 กรกฎาคม  2554 ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
 8-11  ตุลาคม  2554 สอบ GAT/PAT ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 14  ตุลาคม - 14 พฤศจิกายน 2554 นัก เรียนดำเนินการสมัคร  ทาง  website http://www.reg.cmu.ac.th    ชำระเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา  และส่งใบสมัคร , หลักฐานการชำระเงิน  , Portfolio  ตามที่คณะกำหนด   ให้สำนักทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 23  พฤศจิกายน  2554 เฉพะผู้สมัครคณะแพทยศาสตร์   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ บูรณาการวิทย์-คณิต   ทาง website  http://www.reg.cmu.ac.th
 27  พฤศจิกายน  2554 เฉพาะคณะแพทยศาสตร์ทดสอบบูรณาการ วิทย์-คณิต  เวลา 9.00-12.00 น. และทดสอบความพร้อม   เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องบรรยาย  202, 203, 402, 403    อาคารราชนครินทร์    คณะแพทยศาสตร์
 29  พฤศจิกายน  2554 เฉพาะผู้สมัครคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ดูประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการทดสอบเชิงปฏิบัติการ  ทาง website  http://www.reg.cmu.ac.th
 6  ธันวาคม  2554 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์  ทาง website  http://www.reg.cmu.ac.th
เฉพาะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 10-11  ธันวาคม  2554  - ฝึกปฏิบัติการ  Workshop  ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   
 12  ธันวาคม  2555  - ตรวจร่างกายและเอกซเรย์ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 11  ธันวาคม  2554 - ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ทุกโครงการต้องมาสอบสัมภาษณ์  และ/หรือทดสอบความรู้ทางด้านวิชาการ /ตรวจร่างกาย ตามที่คณะกำหนด   ณ  คณะที่ได้รับการคัดเลือก
 - ตรวจร่างกายและเอกซเรย์ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 15  ธันวาคม  2554 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  ทาง websitehttp://www.reg.cmu.ac.th
 16 – 22  ธันวาคม  2554 ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษายืนยันเข้าศึกษา  หรือสละสิทธิ์การเข้าศึกษาทาง website  http://www.reg.cmu.ac.th
 มีนาคม  2555 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาแจ้งยืนยันเข้าศึกษาเพียง 1 สถาบัน ทาง  website   ของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท) 
 พฤษภาคม  2555 รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้


ขณะนี้ ทาง มช. ยังไม่ได้มีประกาศอย่างเป็นทางการออกมา  และอาจจะมีการแก้ไขรายละเอียดปลีกย่อยได้ ทางศูนย์ข่าวการศึกษาไทยจะทำการติดตาม และแจ้งข่าวความเคลื่อนไหว ให้น้องได้ทราบอย่างต่อเนื่องนะค่ะ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร.0-539-43071
http://www.reg.cmu.ac.th/