สมัครรับตรง 1-30ต.ค


          นายพงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) ในฐานะประธานคณะทำงานแอดมิสชั่นส์ฟอรั่มของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศ ไทย(ทปอ.) เปิดเผยว่า สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) จะนปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาในระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ ปีการศึกษา 2555 ขึ้นเว็บไซต์ www.cuas.or.thในวันที่ 14 กรกฎาคม เพื่อ ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทราบและเตรียมสมัคร ดังนี้ วันที่ 14 กรกฎาคม ประกาศรายชื่อและข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยที่จะใช้ข้อสอบรับตรงร่วมกัน และ/หรือใช้ระบบเคลียริ่งเฮาส์ในการยืนยันสิทธิ ส่วนวัน-เวลารับสมัครและหลักเกณฑ์การสมัคร ตลอดจนการสมัครให้เป็นไปตามกำหนดของมหาวิทยาลัย

          นายพงษ์อินทร์กล่าวว่า ผู้ที่จะสมัครรับตรงกับมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม จะ ต้องสมัครสอบวิชารับตรง 7 วิชา วันที่ 1-30 ตุลาคม 2554 สอบ 7-8 มกราคม 2555 และประกาศผล 5 กุมภาพันธ์ 2555 นอกจากนี้ต้องสมัครสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ (PAT) วันที่1-29 กรกฎาคม 2554 สอบวันที่ 8-11 ตุลาคม 2554 ประกาศผล 10 พฤศจิกายน2554 จากนั้นมหาวิทยาลัยประมวลผลและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ วันที่6-27 กุมภาพันธ์ 2555 มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ สอท. เพื่อจัดทำข้อมูลประกาศให้นักเรียนยืนยันสิทธิและใช้ตัดสิทธิในระบบรับตรง อื่นๆ และตัดสิทธิแอดมิสชั่นส์กลาง ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2555

          "จากนั้น สอท.จัดทำรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและออกประกาศให้ผู้มีรายชื่อแจ้งยืนยัน สิทธิการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยให้เลือกยืนยันสิทธิได้เพียง 1 แห่งภายในวันที่ 10 มีนาคม 2555 แต่ถ้านักเรียนไม่ดำเนินการใดๆถือว่าสละสิทธิรับตรง และนักเรียนต้องยืนยันสิทธิเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยที่ได้รับการคัดเลือกและ ยืนยันสิทธิได้ไม่เกิน 3 ครั้ง ระหว่างวันที่ 11-17 มีนาคม 2555 และ สอท.จะประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิเข้าศึกษาในระบบรับตรง ภายในวันที่ 21 มีนาคม 2555"นายพงษ์อินทร์กล่าว