ประกวดคัดลายมือ คำขวัญและเรียงความ ณ มรธ. 27ก.ค. 54

เชิญชวนน้องๆ นักเรียน นักศึกษา ประกวดคัดลายมือ คำขวัญและเรียงความ ในงานสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย ณ มรธ.

 
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักขณา  บรรพกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (มรธ.) ได้กล่าวว่า ในโอกาสวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2554นี้ มหาวิทยาลัยเห็นความสำคัญของภาษาไทย การอ่านและการเขียนภาษาไทยให้ถูกต้อง ในสมัยก่อนจะเน้นการเขียนจดหมายในเวลาที่ต้องติดต่อกัน แต่ในสมัยนี้ส่วนใหญ่ไม่เน้นการเขียนแล้วใช้พิมพ์ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ แทน  จึงสนับสนุนในการเขียนภาษาไทยให้ถูกต้องสวยงามก่อนที่จะหายไปตามเวลา ต้องช่วยกันอนุรักษ์และส่งเสริมการเขียนภาษาไทยให้ถูกต้อง อย่างตัวอธิการบดีเอง ในอดีตก็เคยมีหน้าที่เขียนใบประกาศนียบัตรผู้ที่ได้รับวุฒิครู พ.ม. และ พ.กศ. จึงจำเป็นต้องเขียนด้วยลายมือที่สวยงามและอ่านได้ง่าย

         นักศึกษาคณะครุศาสตร์ของมหาวิทยาลัยทุกคน ต้องฝึกการเขียนอักษรทั้งสองแบบ คือ แบบหัวกลม แบบอาลักษณ์ โดยจะมีการสอบเขียนอักษร และโดยเฉพาะการสอบบรรจุผู้จะมาเป็นครู อาจารย์ ก็ต้องมีการสอบคัดลายมือและเขียนอักษรเหล่านี้ด้วยเช่นกัน

         ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยจึงขอเชิญนักเรียน นักศึกษาและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย ในโอกาสวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา  2554ซึ่งทาง สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดขึ้น และส่งผลงานเข้าประกวดในหัวข้อ การประกวดคัดลายมือ (แบบหัวกลมและแบบอาลักษณ์)  การประกวดคำขวัญวันภาษาไทยแห่งชาติ และการประกวดเรียงความ หัวข้อ เอกลักษณ์ของชาติเอกราชความเป็นไทย

         ส่งรายชื่อผู้เข้าประกวดได้ ภายในวันศุกร์ที่ 22กรกฎาคม 2554  จะจัดประกวดในวันพุธที่ 27กรกฎาคม 2554 และจะประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัลในวันพฤหัสบดีที่ 28กรกฎาคม 2554ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  โทร. 02- 8901801ต่อ 2131 2132หรือลงชื่อสมัครด้วยตนเองที่ ห้องพักอาจารย์ภาษาไทย อาคาร 2ชั้น 14
 


คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
172ถนนอิสระภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ : 02-890-1801-8ต่อ 2131โทรสาร : 02-890-2292
http://dit.dru.ac.th/home/001/ หรือ http://edu.dru.ac.th/