วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล เปิดรับป.ตรี รอบ 2

วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล เปิดรับป.ตรี รอบ 2
รับสมัคร 4-20 ก.ค. 54

เพื่อรองรับนักเรียนที่จบการศึกษาในหลัก สูตรไทยและนานาชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติจึงเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีละ 4 ครั้ง
หมายเหตุ : เนื่องจากหลักสูตรพยาบาลศาสตร์กำลังดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรฯ เพื่อเพิ่มคุณภาพการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น วิทยาลัยฯ จึงของดรับสมัครนักศึกษาที่จะเข้าเรียน เฉพาะหลักสูตรพยาบาลศาสตร์เท่านั้นเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2554
คุณสมบัติผู้สมัคร
•ผู้จบการศึกษาในประเทศไทย สอบผ่านการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือสอบผ่านการศึกษาระดับเกรด 12 จากโรงเรียนนานาชาติที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
•ผู้จบการศึกษาจากต่างประเทศ สอบผ่านการศึกษาเทียบเท่าระดับมัธยมศึกษา ตอนปลายจากประเทศนั้น และได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
•ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เทอมสุดท้าย หรือ กำลังศึกษาในโรงเรียนนานาชาติ ระดับเกรด 12 เทอมสุดท้าย
(เฉพาะผู้ที่ศึกษาอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น )

หมายเหตุ
1. ผู้สมัครที่จบการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ หรือหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทย และผู้ที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องมีจดหมายรับรองการเทียบความรู้จากกระทรวงศึกษาธิการของไทย มายื่นในวันสมัครด้วย
2. ผู้ขอโอนย้ายจากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยที่เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ หรือสถาบันอุดมศึกษาจากต่างประเทศ นักศึกษาต้องผ่านการสอบคัดเลือกของวิทยาลัยนานาชาติก่อน จากนั้นนำใบแสดงผลการเรียน (Transcript) และรายละเอียดวิชาต่างๆ (Course Description) มาประกอบการพิจารณาการโอนหน่วยกิต
กลับสู่เมนูหลัก

ขั้นตอนการสมัครสอบ คลิกที่นี่ http://www.muic.mahidol.ac.th/thai/?page_id=115
สอบถามเพิ่มเติม วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170
โทร . 02 441 5090
โทรสาร 0-2441-0629