โควตาพิเศษ ม.ศิลปากร เริ่ม 19 กค.นี้

UploadImage
ประกาศแล้วนะค่ะ รายละเอียดการรับสมัคร โควตาพิเศษม.ศิลปากรแบคร่าวๆ
ซึ่งใช้คะแนน GAT/PAT ในเดือนตุลาคม 2554 และคะแนนการสอบ 7 วิชาจาก สทศ.ในเดือน มกราคม 2555 เป็นองค์ประกอบในการพิจารณา


ปฏิทินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร โควตาพิเศษ ปีการศึกษา 2555

     1–29 กรกฎาคม                     สมัครสอบ GAT/PAT ทาง Website : www.niets.or.thกับ สทศ. 

โดยองค์ประกอบ คะแนน GAT /PAT ที่ต้องใช้ในแต่ละคณะ ดังนี้

คณะศึกษาศาสตร์
สมัครวิชา 85 GAT ความถนัดทั่วไป (ทุกสาขาวิชา) และ 75 PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
(สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาการประถมศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต)

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สมัครวิชา 73 PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรม อิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ สาขาวิชาวัสดุขั้นสูง และนาโนเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สมัครวิชา 77 PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส
สมัครวิชา 78 PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เลือกสอบภาษาเยอรมัน

ระบบการรับสมัครจะเป็นการสมัครออนไลน์ผ่านระบบ รวมไปถึงการสมัครสอบ 7 วิชาในเดือนตุลาคมด้วย

19 กรกฎาคม-14 ตุลาคม        สมัครสอบคัดเลือกฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยโควตาพิเศษ (ด้วยตนเอง) Website : www.quota.su.ac.th หรือ www.reg.su.ac.th
1-30 ตุลาคม                          สมัครสอบรายวิชาสามัญ ทาง Website : www.niets.or.th กับ สทศ.
8-11 ตุลาคม                          สอบ GAT/PAT ดูประกาศของ สทศ. 
                


วัน/เวลาสอบ
รหัสวิชา ผู้เข้าสอบ (คณะหรือสาขาวิชา)
เสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2554
08.30-11.30 น. 85 GAT
ความถนัดทั่วไป
ศึกษาศาสตร์ (ทุกสาขา)
อาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2554
13.00-16.00 น. 75 PAT 5
ความถนัดทางวิชาชีพครู
ศึกษาศาสตร์ (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาการประถมศึกษา สาขา
วิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต)
จันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2554
08.30-11.30 น. 73 PAT 3
ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ สาขา
วิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรม
เครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชา
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ สาขาวิชาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ)
อังคารที่ 11 ตุลาคม 2554
13.00-16.00 น. 77 PAT 7.1
ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส)
78 PAT 7.2
ความถนัดทางภาษาเยอรมัน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เลือกสอบภาษาเยอรมัน)

ส่วนคณะอักษรศาสตร์ จะดำเนินการจัดสอบเอง ไม่ได้ใช้คะแนน PAT 7 เป็นองค์ประกอบในการพิจารณานะค่ะ น้องๆที่เลือกคณะอักษรศาสตร์ต้องสอบวิชา เฉพาะด้านภาษาในเดือน พฤศจิกายน

18 พฤศจิกายน                       ประกาศแผนผังที่นั่งสอบวิชาเฉพาะที่จัดสอบโดยคณะอักษรศาสตร์บางสาขาวิชา
                                           
26 พฤศจิกายน                       สอบวิชาเฉพาะที่จัดสอบโดยคณะอักษรศาสตร์บางสาขาวิชา  (มหาวิทยาลัยดำเนิน การออก ข้อสอบและจัดสอบเอง) สนามสอบ คณะอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร จ.นครปฐม


วัน/เวลาสอบ รหัสวิชา ผู้เข้าสอบ (คณะหรือสาขาวิชา)
เสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2554
09.00-11.00 น. 50 ภาษาฝรั่งเศส อักษรศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
51 ตรรกวิทยา อักษรศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญา
52 ความรู้เกี่ยวกับภูมิศาสตร์ อักษรศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์
53 ความเข้าใจทางสังคมศาสตร์ อักษรศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์การ
พัฒนา
54 ภาษาอังกฤษ (เฉพาะสาขา) อักษรศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
55 ภาษาเยอรมัน อักษรศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเยอรมัน
วัน/เวลาสอบ รหัสวิชา ผู้เข้าสอบ (คณะหรือสาขาวิชา)
เสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2554
56 ความรู้ทางสารสนเทศศาสตร์
และบรรณารักษศาสตร์
อักษรศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
09.00-11.00 น. 57 ประวัติศาสตร์ อักษรศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์
09.00-16.00 น. 58 ปฏิบัติทางดนตรีไทย อักษรศาสตร์ สาขาวิชาสังคีตศิลป์ไทย

หลังจากการสมัครและเลือกคณะผ่านไป 2-3 เดือน ก็ต้องสอบกันอีกครั้งกับการสอบ 7 วิชาหลักในเดือนมกราคม 2555

7-8 มกราคม                             สอบรายวิชาสามัญ ดูประกาศของ สทศ.   
20 กุมภาพันธ์                           ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน
25 กุมภาพันธ์                           สอบสัมภาษณ์และส่งใบรายงานการตรวจสุขภาพและ
                                              เอกซเรย์ร่างกาย
1 มีนาคม                                 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์
11-17 มีนาคม                           ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร  (พร้อมกันนี้ตัดสิทธิ์ Admission)
23 มีนาคม                               ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทาง
26-30 มีนาคม                          ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรทาง Website : www.reg.su.ac.th และชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย
,กรุงศรีอยุธยา ทหารไทยไทยพาณิชย์ หรือ นครหลวงไทย

กว่าน้องๆจะรู้ผลการสอบก็ต้องรอไปถึงเดือน กุมภาพันธ์เลยค่ะ  สมัครรับตรงปีการศึกษา 2555 อาจจะต้องอดใจรอกันสักนิด ^ ^

น้องๆ ม.ปลาย ที่อยากเรียนต่อ ม.ศิลปากร ต้องอดใจรอ และติดตามข่าวเป็นระยะ นะค่ะ ทางมหาวิทยาลัยจะประกาศรายละเอียดที่แน่นอนอีกครั้ง ประมาณวันที่ 12 กรกฎาคม 2554 ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย จะติดตามและแจ้งข่าวให้น้องๆทราบอย่างต่อเนื่องนะค่ะ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
โทร. 034-255-091
โทร.034-255-750 -1
โทรสาร 034-255-807
www.quota.su.ac.th
www.reg.su.ac.th
www.su.ac.th