ทุนการศึกษาปริญญาตรี เรียนต่อที่ประเทศเกาหลี

UploadImage

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาสังคมศาสตร์ และ สาขา

Information Technology เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยน ณ Daejeon University ประเทศเกาหลี 10 กรกฎาคม นี้

         ด้วยเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนร่วมกับ Daejeon University และกระทรวงการต่างประเทศและการค้าของสาธารณรัฐเกาหลีได้ริเริ่มโครงการ “ASEAN Millennium Leader College Student Exchange Program 2011” ขึ้นและเสนอให้ทุนการศึกษาจำนวน 30 ทุน สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีในสาขาสังคมศาสตร์ (เช่น เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ และ International studies)และเกาหลีศึกษา และในสาขา Information Technology (เช่น วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมสื่อสาร หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ IT) เพื่อเข้าศึกษาในลักษณะนักสึกษาแลกเปลี่ยน  Daejeon University เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา โดยทุนดังกล่าวจะครอบคลุมถึงค่าธรรมเนียมการศึกษา การประกันอุบัติเหตุ ที่พัก อาหาร บัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ และค่าครองชีพ 300 เหรียญดอลล่าสหรัฐต่อเดือน พร้อมทั้งมีโอกาสเข้าร่วมโครงการฝึกงานเป็นเวลา 2 เดือน ณ หน่วยงาน/ องค์กรชั้นนำในเกาหลี

         ผู้สนใจสมัครรับทุนดังกล่าวต้องจัดทำเอกสารการสมัครเข้าร่วมโครงการ และทำการสมัครผ่านสถาบันอุดมศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ โดยเอกสารการสมัครต้องถึงสำนักงานเลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนทาง ไปรษณีย์ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2554 และสำเนา 1 ชุดไปยัง Daejeon University

ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่สำนักเลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอา เซียน (นางสาวพรเพ็ญ คูหารุ่งกิจเจริญ) โทร. 02-2153640, 02-2453642 ต่อ 105 อีเมล์ pornpen@aunsec.org, aun.pornpen@gmail.com