สทศ.ปลื้มรร.ตื่นตัว เร่งเพิ่มผลโอเน็ต

สทศ. เร่งรร.ยกระดับคะแนน O-NET หวังนำคะแนนไปประกอบคัดเลือกเด็ก ม.1 และม.4

         นายสัมพันธ์ พันธุ์พฤษ์ ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  (สทศ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ สทศ.กำลังเร่งประชาสัมพันธ์และแนะนำการพิจารณาผลคะแนนแบบทดสอบทางการศึกษา แห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) คะแนนแบบทดสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT) และคะแนนแบบทดสอบทางวิชาชีพ/วิชาการ  (PAT) หลังจากที่ สทศ.ได้เปิดให้โรงเรียนสามารถดาวน์โหลดคะแนนต่างๆ รายโรงเรียนได้ทางเว็บไซต์ของ สทศ. www.niets.or.th ก่อนหน้านี้แล้ว เพื่อให้ทางโรงเรียนได้นำคะแนนที่ได้รับไปวางแผนปรับปรุงคุณภาพการเรียนการ สอนในรายวิชาที่มีคะแนนต่ำให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งหากทุกโรงเรียนสามารถดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนได้ ก็เชื่อว่าจะช่วยยกระดับคะแนน O-NET ในภาพรวมของประเทศให้สูงขึ้นตามไปด้วย

         ทั้งนี้ หลังจากได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ตามโรงเรียน และการประชุมสัมมนาต่างๆ พบว่า โรงเรียนหลายแห่งเริ่มมีความตื่นตัวกับการยกระดับคะแนน O-NET ให้สูงขึ้น และ สทศ.ไม่อยากให้โรงเรียนดูเพียงค่าคะแนนที่ได้รับอย่างเดียว แต่ควรพิจารณาค่าสถิติ ค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบกับโรงเรียนอื่นๆ ทั้งในระดับจังหวัดและระดับชาติด้วย รวมทั้งควรพิจารณาในหัวข้อย่อยด้วยว่าเด็กของตนเองยังอ่อนในรายวิชาใด เพื่อที่จะได้ปรับปรุงให้ถูกจุด เพราะที่ผ่านมาโรงเรียนมักจะมองข้ามในส่วนของรายละเอียดไป ทำให้การพัฒนายังไม่ถูกที่เท่าที่ควร "เป็นเรื่องน่ายินดีที่ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ให้ความสำคัญและตื่นตัวกับการเรื่องนี้มาก อาทิ การจะนำคะแนน O-NET มาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการคัดเลือกเด็กเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 และ ม.4 การอบรมและพัฒนาครูเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลของนักเรียน ซึ่งเน้นการออกข้อสอบที่มีการคิดวิเคราะห์มากขึ้น" ผอ.สทศ.กล่าว.