ค่ายลานเกียร์ วิศวะฯ จุฬาฯ ครั้งที่ 11 วันที่ 17-20 ตุลาคม 54

ค่ายลานเกียร์ วิศวะฯ จุฬาฯ ครั้งที่ 11 วันที่ 17-20 ตุลาคม 54
 

         ข่าวดีสำหรับน้องๆ ที่สนใจจะเรียนต่อวิศวกรรมศาสตร์เพราะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดค่ายลานเกียร์ ครั้ง ที่11 ในวันที่ 17-20 ตุลาคม 2554 โดยเปิดโอกาสให้นัก เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศที่สนใจศึกษา ต่อในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ แต่ยังไม่มั่นใจ หรือมีข้อมูลไม่เพียงพอ ได้เข้ามาสัมผัสการเรียนการสอนในวิชาปฏิบัติการจริง รวมไปถึงการทำกิจกรรมต่างๆ ที่สอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับงานทางวิศวกรรม เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยในหลายๆปีที่ผ่านมา ค่ายลานเกียร์ได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่ว ประเทศ โดยสังเกตได้จากนักเรียนที่สนใจและสมัครเข้ามา มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี โดยในปีที่ผ่านมา มีนักเรียนสมัครเข้ามาถึงสองพันกว่าคน จากหลายร้อยโรงเรียนทั่วประเทศ

โดยค่ายลานเกียร์มีวัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ทราบว่าตนเองมีความเหมาะสมกับการศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์มากน้อยเพียงใด และ จะมีความเหมาะสมกับภาควิชาใด ด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ รวมไปถึงรายละเอียดต่างๆของแต่ละภาควิชา ตลอดจนการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยและ การทำงานจริงในอาชีพวิศวกร
2. เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการซึ่งมีความสงสัยเกี่ยว กับข้อมูลการศึกษาต่อ และนิสิตที่มีข้อมูลและประสบการณ์ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันโดยตรง
3. เพื่อเสริมสร้างภาวะความเป็นผู้นำให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็นตัวแทนในการสร้างความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับการศึกษาต่อในคณะ วิศวกรรมศาสตร์ให้แก่นักเรียนคนอื่นๆ ในโรงเรียนของตนเองได้

สิ่งที่น้องๆจะได้รับจากค่ายลานเกียร์
1. น้องๆจะได้ทราบว่า นิสิต นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์นั้น เรียนอะไรกันบ้าง เป็นอย่างไร
2. น้องๆจะได้ทราบว่า น้องๆนั้นเหมาะสำหรับการศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมหรือไม่
3. น้องๆจะได้มีโอกาสเข้าชมห้องแลปวิจัยของภาคต่างๆ และ กิจกรรมต่างๆ จากทางค่าย
4. น้องๆจะได้ทำความรู้จักกับพี่ๆ และ เพื่อนต่างสถาบัน มากมาย
5. น้องๆจะได้รับการดูแลจากพี่ๆตลอดเวลา 4 วัน 3 คืน เป็นอย่างดี
6. และอีกหลายๆอย่างที่พวกพี่ๆ เตรียมไว้มอบให้กับน้องๆทุกคน

คุณสมบัติผู้สมัคร
เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ และ มีอายุไม่เกิน21 ปี

หลักฐานการสมัคร(ให้เย็บเอกสารทัง้ 3 ส่วนรวมกันตามลาดับ หากหลักฐานไม่ครบจะไม่ได้รับการพิจารณา)
1.ใบสมัครที่กรอกครบถ้วนสมบูรณ์
2. สาเนาบัตรประจาตัวนักเรียน หรือเอกสารรับรองผลการศึกษา หรือเอกสารที่แสดงว่ากาลังศึกษาอยู่ชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
3. ซองเปล่าจดหมายติดแสตมป์ 3 บาท จ่าหน้าซองถึงตัวผู้สมัคร เพื่อส่งผลการสมัครกลับไปยังผู้สมัคร

การส่งใบสมัคร
ส่ง มาที่ โครงการค่ายลานเกียร์ ครั้งที่11 ตู้ปณ.2031 ปณฝ.จุฬาลงกรณ์ กรุงเทพฯ 10332
หมดเขตการส่งใบสมัครวันที่15 กรกฎาคม 2554 (นับจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์)


         ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับจดหมาย ตอบกลับประมาณต้นเดือนสิงหาคม เพื่อทาการคัดเลือกในรอบสัมภาษณ์ต่อไป โดยผู้สมัครที่มีสถานศึกษาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะนัดหมายเพื่อ มาสัมภาษณ์ ส่วนผู้สมัครที่สถานศึกษามิได้อยู่ในเขตดังกล่าวจะทาการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ และประกาศผลผู้ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายลานเกียร์ครั้งที่11 ในเดือนกันยายน

ค่าใช้จ่ายเป็นเงินจานวน200 บาท โดยจ่ายในวันเข้าร่วมกิจกรรม(วันค่าย)

ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยจะมีการแจ้งข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ www.larngearcamp.com

สอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายแนะแนวของโรงเรียน หรือติดตามรายละเอียดและผลการคัดเลือกได้ที่ www.larngearcamp.com
มีข้อสงสัย ติดต่อ: พี่กุ้ง 089-4423138 : พี่วิน 085-8422558 : พี่ไข่มุก 085-9187574