รับตรงม.ขอนแก่น ปี 55 สมัคร 1-15 สิงหาคม 54

UploadImage
เพิ่มคำอธิบายภาพ


รับตรงม.ขอนแก่น ปีการศึกษา 2555 รับสมัคร  1-15 สิงหาคม 54
                                                                    วันเดือนปี
กำหนดการ
จันทร์ที่ 27 มิ.ย. ถึง
อาทิตย์ที่ 10 ก.ค. 54
แนะแนวสัญจร เพื่อประชาสัมพันธ์นโยบายการรับบุคคลเข้าศึกษาฯ โดยวิธีรับตรง และรับฟังความคิดเห็น ตามโรงเรียนประจำจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศุกร์ที่ 1 ถึง
ศุกร์ที่ 29 ก.ค. 54
รับสมัครสอบความถนัด (GAT/PAT) ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555 ทาง Website http://www.niets.or.th โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โปรดดูรายละเอียดปฏิทินการรับสมัครทาง Website http://www.niets.or.th
พฤหัสฯที่ 14 ก.ค. 54 วันสุดท้ายที่โรงเรียนส่งข้อมูลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 ให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จันทร์ที่ 1 ถึง
จันทร์ที่ 15 ส.ค. 54
นักเรียนสมัครสอบข้อเขียนวิชาหลัก ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทาง Website http://reg2.kku.ac.th) และชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารหรือไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ และดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงรายวิชาสอบ และศูนย์สอบ(ถ้าประสงค์)
อังคารที่ 16 ถึง
ศุกร์ที่ 19 ส.ค. 54
- ผู้สมัครยื่นคำร้องขอแก้ไขข้อมูลส่วนตัว (ยกเว้นข้อมูลรายวิชาสอบและศูนย์สอบ)
- โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบข้อเขียนฯ โดยวิธีรับตรง ประจำปี การศึกษา 2555
พุธที่ 17 ส.ค. 54 วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าสมัครสอบ ข้อเขียน เพื่อสมัครเข้าศึกษาใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีรับตรง ผ่านธนาคาร และ ไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ
พุธที่ 28 ก.ย. 54 ประกาศแผนผังที่นั่งสอบทาง ทาง Website http://www.kku.ac.th , http://reg2.kku.ac.th) และผู้สมัครตรวจสอบแผนผังที่นั่งสอบพร้อมกับพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ
เสาร์ที่ 8 ถึง
อังคารที่ 11 ต.ค. 54
ดำเนินการทดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555 โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เสาร์ที่ 29 ถึง จันทร์ที่ 31 ต.ค. 54
สอบข้อเขียน (วิชาหลัก) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เสาร์ที่ 5 ถึง
อาทิตย์ที่ 6 พ.ย. 54
-สอบภาคปฏิบัติวิชาดนตรีไทย วิชาดนตรีสากล และวิชาดนตรีการแสดงพื้นเมือง ที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ (เฉพาะผู้สมัครคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดนตรี)
-สอบวิชาวาดเส้น และองค์ประกอบศิลป์ ที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ (เฉพาะผู้สมัครคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาจิตรกรรม ประติมากรรม)
-สอบวิชาความถนัดทางนิเทศศิลป์ ที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ (เฉพาะคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์)
-ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ที่คณะศึกษาศาสตร์ (เฉพาะผู้สมัครคณะศึกษาศาสตร์สาขาวิชาพลศึกษา)
-สอบวิชาความรู้ความถนัดทางศิลป์ ที่คณะศึกษาศาสตร์ (เฉพาะผู้สมัครคณะ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา (โปรดตรวจสอบวัน และเวลาสอบ ในตารางสอบคัดเลือกฯ)
จันทร์ที่ 7 ถึง
พุธที่ 16 พ.ย. 54
โรงเรียนต่างๆ ส่ง GPAX 5 ภาคเรียน ของผู้สมัครฯ โดยวิธีรับตรง ให้แก่มหาวิทยาลัยตามรูปแบบที่กำหนดให้ในไฟล์ Excel ซึ่งสามารถ download ได้จากWebsite http://reg2.kku.ac.th แล้ว upload คืนให้มหาวิทยาลัยผ่านทางWebsite
จันทร์ที่ 21 พ.ย. 54 ประกาศผลคะแนนสอบข้อเขียนวิชาหลัก และวิชาภาคปฏิบัติ/ความถนัด (รายบุคคล) ผ่าน Website http://reg2.kku.ac.th, www.kku.ac.th
อังคารที่ 22 ถึง
พุธที่ 30 พ.ย. 54
นักเรียนเลือกอันดับคณะ/สาขาวิชา ทาง Website http://reg2.kku.ac.th) และชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารหรือไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ
เสาร์ที่ 3 ธ.ค. 54 วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าสมัครเลือกคณะ/สาขาวิชา ผ่านธนาคาร หรือไปรษณีย์ไทย
ศุกร์ที่ 16 ธ.ค. 54 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ สัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย และเอกซเรย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเครือข่าย(ทาง Website www.kku.ac.th)
พฤหัสฯที่ 5 ถึง
ศุกร์ที่ 6 ม.ค. 55
สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายและเอกซเรย์ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (โปรดดูรายละเอียดในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์)
เสาร์ที่ 7 ถึง
อาทิตย์ที่ 8 ม.ค. 55
สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย และเอกซเรย์ ของมหาวิทยาลัยเครือข่าย (โปรดดูรายละเอียดในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์)
พุธที่ 11 ม.ค. 55 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทาง Website www.kku.ac.th
พฤหัสฯที่ 12 ถึง
พุธที่ 18 ม.ค. 55
ผู้สอบได้รายงานตัวเข้าศึกษา และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นกำหนดทาง Website www.kku.ac.th
ศุกร์ที่ 24 ก.พ. 55 วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศุกร์ที่ 9 มี.ค. 55 มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้รายงานตัว เข้าศึกษา ให้สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) เพื่อตัดสิทธิ์การสมัครเข้าศึกษาในระบบ Admission และระบบรับตรงกลาง


หมายเหตุ
-ปฏิทินการสอบคัดเลือก อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
โครงการนี้รับสมัคร  1 ถึง  15 สิงหาคม  2554  สอบ  29-31 ตุลาคม 2554 คณะดัง ๆ ที่เปิดรับ เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล ทันตะ เภสัช บัญชี มนุษญ์  ต้องสอบตรง และใช้ GAT- PAT รอบตุลาคมพิจารณาการรับเข้าด้วยนะคะ
 

 
มีข้อสงสัย หรือปัญหาเกี่ยวกับการรับสมัครสอบคัดเลือกฯติดต่อ สำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ) อาคารศูนย์วิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร 043-202660, 043-202661 , 043-202428 , 043-203200 หรือโทร .043- 202222-9 ต่อ 42187เว็บไซต์หลักการรับสมัคร  http://reg2.kku.ac.th/eregistration/index.asp