รับตรง ICT ม.มหิดล ปี 55 สมัคร 1 สิงหาคม - 7 ตุลาคม 2554

         โครงการรับตรงปีการศึกษา 2555 ค่อยๆ ทยอยออกมาเรื่อยๆ วันนี้ก็มีข่าวดีเช่นกันค่ะ เพราะว่า ทางมหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครน้องๆ สอบตรงเข้าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับสมัครสอบ 1 สิงหาคม - 7 ตุลาคม 2554 น้องๆ สามารถเลือกเรียนในสาขา ต่างๆ ได้ 4 สาขา ดังนี้ 

วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) 
เรียนเกี่ยวกับ ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ ฐานข้อมูล การสื่อสารข้อมูล การออกแบบและพัฒนาระบบงาน คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง เป็นต้น

ระบบเชิงข้อมูลและระบบเชิงปัญญา (Databases and Intelligent Systems) 
เรียนเกี่ยวกับการจัดการฐานข้อมูล และระบบฐานความรู้ คลังข้อมูล ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบสารสนเทศในองค์กร การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ ปัญญาประดิษฐ์ การเรียนรู้ของเครื่องและระบบเชิงฉลาด การประมวลผลและรู้จำภาพ ตัวอักษร และเสียง ฯลฯ เป็นต้น

ระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (E- Business Systems) 
เรียนเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ ICT ในการบริหารจัดการและพัฒนาระบบสารสนเทศต่างๆ ในองค์กร และที่ใช้สำหรับการทำธุรกรรมด้านอิเล็กทรอนิกส์

ระบบสื่อผสม (Multimedia Systems)
เรียนเกี่ยวกับทางด้านเทคโนโลยี Multimedia และการประยุกต์ใช้งาน Multimedia ในงานต่างๆ อาทิการประมวลผลข้อมูลภาพแบบดิจิตอล การทำภาพเคลื่อนไหว
 


 
 
 
 

(รอบแรก)
 
รับสมัครสอบ 1 สิงหาคม - 7 ตุลาคม 2554
ประกาศสถานที่สอบข้อเขียน 12 ตุลาคม 2554
สอบข้อเขียน 15 ตุลาคม 2554
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และสถานที่สอบสัมภาษณ์ 9 พฤศจิกายน 2554
สอบสัมภาษณ์ 12 พฤศจิกายน 2554
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 13 พฤศจิกายน 2554
รายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 14 - 19 พฤศจิกายน 2554
ชำระค่าลงทะเบียน 19 พฤศจิกายน 2554
Intensive Courses มิถุนายน 2554
เปิดภาคเรียน -
 
 
วิชา คะแนน วันสอบ เวลาสอบ
คณิตศาสตร์ 100 15 ตุลาคม 2554 -
เคมี 100 15 ตุลาคม 2554 -
ฟิสิกส์ 100 15 ตุลาคม 2554 -
ภาษาอังกฤษ 100 15 ตุลาคม 2554 -

 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหน่วยกิต และค่าใช้จ่ายต่างๆ
ประมาณภาคการศึกษาละ 55,000 บาท
และประมาณ 100,000 บาท สำหรับนักศึกษาต่างชาติ
 

 
คณะ ICT มีทุนการศึกษา (ทุนตลอดหลักสูตรและทุนระหว่างปี)
ให้กับนักเรียนที่เรียนดี โดยครอบคลุมค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าหน่วยกิต
และค่าบำรุงการศึกษา
ภาคการศึกษาละประมาณ 50,000 บาท
 
ประเภทของทุนการศึกษา
เป็นทุนเรียนดี และไม่มีข้อผูกมัดหลังจบการศึกษา
ทุนประเภทที่ 1 ทุนเรียนดีตลอดหลักสูตร (ICT Undergraduate Full Scholarship)
ทุนประเภทที่ 2 ทุนเรียนดีบางส่วนตลอดหลักสูตร (ICT Undergraduate Partial Scholarship)
ทุนประเภทที่ 3 ทุนเรียนดีระหว่างปี (ICT Undergraduate Good Student Scholarship) รายละเอียดเพิ่มเติม
 http://www.ict.mahidol.ac.th/thai/thaiadmission/คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
999ถนนพุทธมณฑลสาย 4ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ : 02 849-6399 โทรสาร : 02 849-6099