สอศ.จัดสอบวีเน็ต 22 ม.ค.55 สทศ.คลอดตารางโอเน็ต 3ช่วงชั้น

สอศ.จัดสอบวีเน็ต 22 ม.ค.55 สทศ.คลอดตารางโอเน็ต 3ช่วงชั้น

         น.ส.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยความคืบหน้าการจัดทดสอบอาชีวศึกษาระดับชาติ (วีเน็ต) ว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) หารือร่วมกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ได้ข้อสรุปว่าจะจัดสอบวีเน็ต วันที่ 22 มกราคม 2555 ใน 4 วิชาคือ
1.สอบวัดสมรรถนะพื้นฐาน 200 คะแนน
2.สอบวัดสมรรถนะเพื่อการเรียนรู้ 100 คะแนน
3.สอบวัดสมรรถนะวิชาชีพ และ
4.สอบวัดสมรรถนะวิชาชีพสาขาวิชา

         ซึ่งนักเรียนจะแยกสอบตามกลุ่มสาขาวิชาของตัวเองเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา คือ สาขาธุรกิจบริการ สาขาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และสาขาเกษตร/ประมง โดย 2 วิชาหลังยังตกลงไม่ได้ว่าจะใช้คะแนนเต็มเท่าไหร่

          "วันที่ 4 กรกฎาคม สอศ.จะยืนยันจัดสอบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปี 3 และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปี 2 เพราะคะแนนสอบวีเน็ตเป็นหนึ่งในตัวบ่งชี้การประเมินภายนอกของสถาบัน อาชีวศึกษาและ สอศ.ต้องการใช้คะแนนไปเปรียบเทียบพัฒนาการของนักเรียน โดยจะออกค่าใช้จ่ายในส่วนที่ สทศ.ขาดให้" น.ส.ศศิธารากล่าว

          นายสัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสทศ.กล่าวว่า สทศ. จัดทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ประจำปีการศึกษา 2554 ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้
ช่วงชั้นที่ 2 (ป.6) สอบ วันที่ 1 กุมภาพันธ์2555 ประกาศผล วันที่ 15 มีนาคม
ช่วงชั้นที่3 (ม.3) สอบ วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ ประกาศผล วันที่ 15 มีนาคม
ช่วงชั้นที่ 4 (ม.6)สอบ วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ ประกาศผล วันที่ 31 มีนาคม

         ส่วนรูปแบบข้อสอบโอเน็ตในแต่ละรายวิชา จะมีไม่เกิน 2 รูปแบบ คือ
1.ข้อสอบแบบปรนัย แบบเลือกตอบ โดยเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียง 1 คำตอบ โดยชั้นป.6 และ ม.3 ใช้ 4 ตัวเลือก และ ม.6 ใช้ 5 ตัวเลือก
2.ข้อสอบปรนัยแบบเติมคำตอบหรืออื่นๆ ไม่เกินร้อยละ 20 ของคะแนนเต็ม