สอนนอกสถานที่


        ติวเข้มก่อนการสอบ O-NET  ของนักเรียนมัธยมศึกษา 3 
โรงเรียนปากเกร็ด  นนทบุรี จำนวน กว่า 600 คน
    แบ่งการสอนออกเป็น 3 กลุ่มๆละ ประมาณ 200 คน
   แต่ละกลุ่ม จะจัดการเรียนการสอน ตามความเหมาะสมของผู้เรียน               
         หลากหลายไปกับห้องการสอน   ตั้งแต่ห้องประชุมใหญ่
                       ไปจนถึงห้องเรียนประเภทต่างๆ
         เน้นเนื้อหา เสริมความเข้าใจ และตัวอย่างข้อสอบ
                     นักเรียนตั้งใจต่อการสอนเป็นอย่างดี
        สนุกสนานไปทั้งผู้สอนและผู้เรียนแบบเป็นกันเอง
            ทีมคณะผู้สอน แยกกันตามสาระของเนื้อหา
                       เพื่อให้เกิดความคล่องตัว
                      ทำให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการสอน