เรื่องดี้..ดี


         นัดรวมพล  คุณครู  และนักเรียน   เพื่อจัดทำสเปรย์ฉีดกันยุง
   สำหรับนำไปแจกผู้ประสบภัยน้ำท่วม   ที่มาพักในศูนย์พักพิง ฯ
    ของอำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี

    มีทั้งการตัดสติ๊กเกอร์ของฉลากที่ติดข้างขวด  
    และการผสมส่วนของน้ำยา  และกรอกลงภาชนะ
                                 
    ร่วมแรงร่วมใจ  ที่ต้องใช้พื้นที่ด้านนอกของโรงเรียน

   นำไปแจกจ่ายถึงสถานที่พักพิง โรงเรียนสวนกุหลาบนนทบุรี

   บุกถึงโรงครัว  ที่มีอาสาสมัครมาทำอาหารแจกจ่ายตามศูนย์ฯต่างๆ
                                          
   ศูนย์พักพิงฯ โีรงเรียนหอวังฯ นนทบุรี และโรงเรียนปากเกร็ด
    ตามลำดับ   ยังความชื่นใจให้กับทั้งผู้ให้และผู้รับ
         -------------------------------------------------------------

         ขอขอบคูณ : ผู้ร่วมบริจาคค่าใช้จ่ายวัตถุดิบทั้งหลายทั้งปวง  และความร่วมมือในครั้งนี้  ทำให้ได้สเปรย์กันยุงกว่า 1,000 ขวด