รับตรง TCAS รอบ 2 คณะดนตรีและการแสดง และอื่นๆ ม.บูรพา 61

ระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS รอบที่ 2)
โครงการรับตรง (ครั้งที่ 1) คณะดนตรีและการแสดง
มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2561

เปิดรับสมัคร 15 ธันวาคม 60 ถึง 27 กุมภาพันธ์ 61