มาแล้ว องค์ประกอบเกณฑ์คัดเลือกและจำนวนรับ รับตรงทั่วประเทศ รอบที่ 3 จุฬาลงกรณ์ฯ 61

ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับตรงร่วมกันมหาวิทยาลัย/สถาบัน กำหนดเกณฑ์ที่เป็นอิสระและนักศึกษาเลือกสาขาวิชาแบบ Post Select
องค์ประกอบ ค่าน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำในการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาใน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรีปีการศึกษา 2561 รอบที 3 (การรับตรงร่วมกัน) (CLICK)