ระเบียบการ รับตรง รอบที่ 2 โควตา ม.มหิดล 2561

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2561 ตอนนี้ ระเบียบการเริ่มมาแล้วนะครับ โครงการที่น่าสนใจเช่น แพทย์เพื่อชาวชนบท  แพทย์ทุนมหิดลวิทยาจารย์ แพทย์โอลิมปิกวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
เปิดรับสมัคร 28 มีนาคม - 4 เมษายน 2561
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 
หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต สาขากายอุปกรณ์ 
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาแพทยศาสตร์ โครงการทุนมหิดลวิทยาจารย์ 
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาแพทยศาสตร์ โครงการโอลิมปิกวิชาการ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาเอกวิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย (หลักสูตรนานาชาติ) โครงการผู้มีความสามารถพิเศษ 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย (หลักสูตรนานาชาติ) โครงการโรงเรียนเครือข่าย 
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
 
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท 
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
 
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท 
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
 
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท 
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี
 
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท