รับตรง หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต นานาชาติ ม.มหิดล 2560
การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบรับตรงโดยคณะ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2560  จำนวน 25 คน
สถานที่เรียน
ชั้นปีที่ 1  เรียนที่ มหิดล  วิทยาเขตศาลายา
ชั้นปีทื่ 2 เรียนที่ มหิดล วิทยาเขตพญาไท
เปิดรับสมัครถึง 23 ธันวาคม 2559