รับตรง โควตาพิเศษ คณะวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 2560
การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในคณะวนศาสตร์ โควตาพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 มีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้น ม.6 สายวิทย์-คณิต ของโรงเรียนทั่วประเทศ
หลักสูตรที่เปิดรับ
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต วนศาสตร์ 140 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษ 30 คน
โครงการสองปริญญาคู่ขนาน หลักสูตร 5 ปี 30 คน
เปิดรับสมัคร 14 พฤศจิกายน ถึง 16 ธันวาคม 2559