รับตรง โครงการต่างๆ 10 โครงการ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 60มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง)  ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภทโครงการต่างๆ ดังนี้ 
1. กลุ่มสอบข้อเขียน/สัมภาษณ์ของมหาวิทยาลัย โครงการที่เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน - 14 ธันวาคม 2559 
2. กลุ่มใช้คะแนน GAT/PAT และ/หรือ วิชาสามัญ 9 วิชา โครงการที่เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2559 - 29 มกราคม 2560 

โครงการที่เปิดรับสมัคร
1.โครงการผู้มีทักษะพิเศษ
2.โครงการความร่วมมือ "โรงเรียนสาธิตมศว และโรงเรียนในเครือข่าย"
3.โครงการ "โรงเรียนมัธยมศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7"
4.โครงการความร่วมมือ "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"
5.โครงการโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์
6.โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
7.โครงการบัณฑิตคืนถิ่น โพธิวิชชาลัย
8.โครงการนักกีฬา
9.โครงการผู้พิการ
10.โครงการเด็กดีมีที่เรียน