รับตรงทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยพะเยา 60 จำนวน 4,407 คน




มหาวิทยาลัยพะเยา จะดำเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง โควตาทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 ให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ  จำนวน 4,407 ที่นั่ง
เปิดรับสมัคร 1-15 พฤศจิกายน 2559