รับตรง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง หลักสูตรนานาชาติ ม.ธรรมศาสตร์ 2560
การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีควบโท หลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ โครงการรับตรงโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
เปิดรับสมัคร 14 พฤศจิกายน 2559 ถึง 10 มกราคม 2560