รับตรง โควตาบุตรเจ้าของสถานประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร ลาดกระบัง 2560
การให้โควตาบุตรของผู้ปกครองที่เป็นเจ้าของสถานประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะอุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตร 4 ปี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประจำปีการศึกษา 2560
เปิดรับสมัคร ถึง 23 ธันวาคม 2560