รับตรง คณะนิติศาสตร์ โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ม.เกษตรศาสตร์ สกลนคร 2560
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกนคร รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต ในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ช่วง 1  จำนวน 120 คน
เปิดรับสมัคร ถึง 30 ธันวาคม 2559