รับตรง หลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ จำนวน 100 ลาดกระบัง 60

วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลจากโรงเรียนส่วนภูมิภาค และโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบโควตา หลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ จำนวน 100 คน
คุณสมบัติ
- สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษา ชั้น ม.6
-เกรดเฉลี่ยนสะสมไม่ต่ำกว่า 3.5
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนนี้ถึง 29 กรกฎาคม 2559
ค่าธรรมเนียการศึกษา โรงเรียนการบิน AAA ภาคการศึกษาละ 350,000 บาท และค่าธรรรมเนียมการศึกษา ลาดกระบัง 90,000 บาท