Update รับตรง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2560 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญตรี
  ประจำปีการศึกษา 2559
 • โครงการพิเศษปีการศึกษา 2559
 • image: http://www.entrance.psu.ac.th/images/kohsamet-arrow.gif
   โครงการ"Sci Seed สานฝัน คนพันธุ์วิทย์" ปีการศึกษา 2560 ปิดรับ 7 ธค 59
 • image: http://www.entrance.psu.ac.th/images/kohsamet-arrow.gif
   โครงการ"โควตาวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ." ระเบียบการเสีย
 • image: http://www.entrance.psu.ac.th/images/kohsamet-arrow.gif
   โครงการ"ลูกพระราชบิดา 2" ปีการศึกษา 2560 ระเบียบการเสีย
 • image: http://www.entrance.psu.ac.th/images/kohsamet-arrow.gif
   โครงการเยาวชนร่มศรีตรัง ปีการศึกษา 2560 ปิดรับ 9 กย 59
 • image: http://www.entrance.psu.ac.th/images/kohsamet-arrow.gif
   โครงการทุนการศึกษาช้างเผือกสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2560 ปิดรับ 30 กย 59
 • image: http://www.entrance.psu.ac.th/images/kohsamet-arrow.gif
   โครงการเส้นทางอาชีวศึกษาสู่รั้วสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2560 ปิดรับ 28 ตค 59
 • image: http://www.entrance.psu.ac.th/images/kohsamet-arrow.gif
   โครงการมุ่งมั่นสู่สงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2560 ปิดรับ 26 สค 59
 • image: http://www.entrance.psu.ac.th/images/kohsamet-arrow.gif
   โครงการทายาทแพทย์แผนไทย ปีการศึกษา 2560 ปิดรับ 23 กย 59
 • image: http://www.entrance.psu.ac.th/images/kohsamet-arrow.gif
   โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ เพื่อเข้าศึกษาในคณะการบริการและการท่องเที่ยว วิทยาเขตภูเก็ต ปีการศึกษา 2560 ปิดรับ 31 ตค 59
 • image: http://www.entrance.psu.ac.th/images/kohsamet-arrow.gif
   โครงการ ม.อ.ภูเก็ตมุ่งมั่นตั้งใจดี ปีการศึกษา 2560 ปิดรับ 23 กย 59
 • image: http://www.entrance.psu.ac.th/images/kohsamet-arrow.gif
   โครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ (ประเภทที่2) ปิดรับ 31 มค 59
 • image: http://www.entrance.psu.ac.th/images/kohsamet-arrow.gif
   โครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ (ประเภทที่1) ปิดรับ 31 มค 59