รับตรง หลักสูตรการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี ETM (นานาชาติ) ลาดกระบัง 59 รอบ 2วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2559  รอบที่ 2
เปิดรับสมัคร 22 กุมภาพันธ์ ถึง 31 มีนาคม 2558