รับตรง สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 59

ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรการเกษตรโดยวิธีรับตรง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 2)
เปิดรับสมัคร 4 - 11 มีนาคม 2559