รับตรง 3 หลักสูตร โครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 59 
รับตรง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต โครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2559 เปิดรับสมัคร 1 ธันวาคม 2558 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2559
 
 - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารก่อสร้าง (EBM)
 - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ (iPEN-iEE)
 - สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Soft.EN)

ระเบียบการ