รับตรง โครงการช้างเผือก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 59

มหาวิทยาลัยบูรพา เห็นสมควรให้มีการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลผู้มีความสามารถพิเศษ ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีประจําปีการศึกษา 2559 โครงการความ สามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (โครงการช้างเผือก) คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ประจําปีการศึกษา  2559 
เปิดรับสมัคร 23 กุมภาพันธ์ ถึง 7 เมษายน 2559