โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) พระนครเหนือ 59

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครบุคคลที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายระดับ ม.3 ม.6 ปวช. หรือ ปวส. เข้าศึกษาในโครงการรับตรง(สอบข้อเขียน) ประจำปีการศึกษา 2559
เปิดรับสมัครวันที่ 16 ธันวาคม 2558 ถึง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559
สอบข้อเขียน 16-17 มีนาคม 2559
หน้าเว็บไซต์หลัก http://www.admission.kmutnb.ac.th/