รับตรงทั่วประเทศ และโควตาภาคอีสาน คณะเภสัชศาสตร์ และสาขาสาธารณสุขศาสตร์ ม.อุบลราชธานี 59


มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปิดรับสมัครเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี วิธีรับตรงตามพื้นที่ และวิธีรับตรง โควตาโอลิมปิกวิชาการ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ภบ. 6 ปี)  คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 75 คน
 (อีสาน 60) ( ทั่วประเทศ 10) (โอลิมปิก 5)   (GPA 3.00)
 เปิดรับสมัคร 16 พฤศจิกายน ถึง  31 ธันวาคม 2558
image: http://www.entry.ubu.ac.th/images/pdf2.gif
 วิธีรับตรงตามพื้นที่ และวิธีรับตรง โควตาโอลิมปิกวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิธีรับตรงตามพื้นที่ หลักสูตรวิทยาศาสตบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม (วท.บ.) จำนวน 42 คน  และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต(ส.บ.) จำนวน 42 คน  
( อีสาน 70) (ทั่วประเทศ 14)  (GPA 3.00)   
เปิดรับสมัคร 16 พฤศจิกายน ถึง  31 ธันวาคม 2558
image: http://www.entry.ubu.ac.th/images/pdf2.gif
 วิธีรับตรงตามพื้นที่ วิทยาลัยแพทยสาสตร์และการสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2559