รับตรง โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ม.อุบลราชธานี 59


  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกาาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โครงการผลิตแพทยืเพิ่มเพื่อชาวชนบท       (หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต) วิทยาลัยแพทยสาสตร์และการสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 36 คน
       เปิดรับสมัคร 16 พฤศจิกายน ถึง  31 ธันวาคม 2558